Bài 1 (trang 22 SGK Toán 4): Điền dấu > ,< ,= :

1234…..999

35 784…….35 790

8754…….87 540

92 501……..92 410

39 680…..39000 + 680

17 600…….17000 + 600

Lời giải:

1234 > 999

35 784 < 35 790

8754 < 87 540

92 501 > 92 410

39 680 = 39000 + 680

17 600 = 17000 + 600

Bài 2 (trang 22 SGK Toán 4): Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

a) 8316;  8136;  8361.

b) 5724;  5742;  5740.

c) 64 831;  64 813;  63 841.

Lời giải:

a) 8136;  8316;  8361.

b) 5724;  5740;  5742

c) 1890;  1945;  1954;  1969

Bài 3 (trang 22 SGK Toán 4): Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:

a) 1942; 1978; 1952; 1984.

b) 1890; 1945; 1969; 1954.

Lời giải:

a) 1984;  1978;  1952;  1942;

b) 1969;  1954;  1945;  1890

Nói thêm:

– Năm 1980 là năm sinh của Bác Hồ

– Năm 1969 là năm mất của Bác Hồ

– Năm 1945 là năm Cách mạng tháng Tám thành công

– Năm 1954 là năm chiến thắng Điện Biên Phủ