Bài 1 (trang 19 SGK Toán 4): Viết số tự nhiên liền sau của mỗi số sau vào ô trống:

Giải bài 1 trang 19 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Giải bài 1 trang 19 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

Bài 2 (trang 19 SGK Toán 4): Viết số tự nhiên liền trước của mỗi số sau vào ô trống:

Giải bài 2 trang 19 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Giải bài 2 trang 19 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

Bài 3 (trang 19 SGK Toán 4): Viết số thích hợp vào chỗ chầm để có ba số tự nhiên liên tiếp:

a) 4; 5;…

b) ….; 87; 88

c) 896; …898.

d) 9; 10;…..

e) 99; 100;….

g) 9998; 9999;….

Lời giải:

a) 4; 5;6

b) 86; 87; 88

c) 896; 897;898.

d) 9; 10;11

e) 99; 100;101.

g) 9998; 9999;10000

Bài 4(trang 19 SGK Toán 4): Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 909; 910; 911;….;…..;….;….;…..

b) 0; 2; 4; 6;…;…..;….;….;…..;….;…..

c) 1;3; 5; 7;….;…..;….;…..;….;…..

Lời giải:

a) 909; 910; 911; 912; 913; 914; 915;916

b) 0; 2; 4; 6;8; 10; 12; 14; 16; 18; 20

c) 1;3; 5; 7;9; 11; 13; 15; 17; 19;21