Bài 1 (trang 6 SGK Toán 4): Tính giá trị biểu thức (theo mẫu)

a) 6 – b với b = 4

Mẫu : a) Nếu b = 4 thì 6 – b = 6 – 4 = 2.

b) 115 – c với c = 7;

c) a + 80 vơí a = 15.

Lời giải:

b) Nếu c = 7 thì 115 – c = 115 – 7 = 108

c) Nếu a = 15 thì a + 80 = 15 + 80 = 95

Bài 2 (trang 6 SGK Toán 4): Viết vào ô trống (theo mẫu)

a

x 8 30 100
125 + x 125 + 8 = 133

b

y 200 960 1350
y – 20

Lời giải:

a

x 8 30 100
125 + x 125 + 8 = 133 125 + 30 = 155 125 + 100 = 225

b

y 200 960 1350
y – 20 200 – 20 = 180 960 – 20 = 940 1350 – 20 = 1330

Bài 3 (trang 6 SGK Toán 4):

a) Tính giá trị biểu thức: 250 + m với: m = 10; m = 0; m = 80; m = 30.

b) Tính giá trị biểu thức: 873 – n với: n = 10; n = 0; n = 70; n = 30

Ghi chú: Chương trình giảm tải (CTGT) năm 2011 chỉ yêu cẩu học sinh (HS) tính giá trị biểu thức ở 2/4 (2 trong 4) trường hợp mà thôi

Lời giải:

a) Nếu m = 10 thì 250 + m = 250 + 10 = 260

Nếu m = 0 thì 250 + m = 250 + 0 = 250

Nếu m = 80 thì 250 + m = 250 + 80 = 330

Nếu m = 30 thì 250 + m = 250 + 30 = 280

b) Nếu n = 10 thì 873 – n = 873 – 10 = 863

Nếu n = 0 thì 873 – n = 873 – 0 = 873

Nếu n = 70 thì 873 – n = 873 – 70 = 803

Nếu n = 30 thì 873 – n = 873 – 30 = 853

Nói thêm: Khi giá trị của chữ thay đổi thì giá trị của biểu thức có chứa chữ cũng thay đổi theo