Bài 1 (trang 42 SGK Toán 4): Tính giá trị của c + d nếu:

a) c = 10 và d = 25;

b) c = 15 cm và d = 45 cm.

Lời giải:

a) c = 10 và d = 25 thì c + d = 10 + 25 = 35

b) c = 15 cm và d = 45 cm thì c + d = 15cm + 45cm = 60cm

Bài 2 (trang 42 SGK Toán 4): a – b là biểu thức có hai chữ số. Tính giá trị của a – b nếu:

a) a = 32 và b = 20;

b) a = 45 và b = 36;

c) a = 16 m và b = 10m.

Lời giải:

a) a = 32 và b = 20 thì a – b = 32 – 20 =12

b) a = 45 và b = 36 thì a – b = 45 – 36 = 9

c) a = 16 m và b = 10m thì a – b = 18m – 10m = 8m

Bài 3 (trang 42 SGK Toán 4): a x b và a : b là các biểu thức có chứa hai chữ:

Viết giá trị biểu thức vào ô trống theo mẫu:

a 12 28 60 70
b 3 4 6 10
a x b 36
a : b 4

Lời giải:

a 12 28 60 70
b 3 4 6 10
a x b 36 112 360 700
a : b 4 7 10 7

Bài 4 (trang 42 SGK Toán 4): Viết giá trị biểu thức vào ô trống:

a 300 3200 24 687 54 036
b 500 1800 63 805 31 894
a + b
b + a

Lời giải:

a 300 3200 24 687 54 036
b 500 1800 63 805 31 894
a + b 800 5000 88 492 85 903
b + a 800 5000 88 492 85 903