Bài 1 (trang 76 SGK Toán 4):

a) Tính bằng hai cách:

(15 +35) : 5;

(80 +4) : 4

b) Tính bằng hai cách (theo mẫu)

Mẫu: 12 : 4 + 20 : 4 = ?

Cách 1:

12 : 4 + 20 : 4

= 3 + 5 = 8

Cách 2:

12 : 4 + 20 : 4

= (12+20) : 4

= 32 :4 = 8

18 : 6 + 24 : 6;

60 : 3 + 9 : 3.

Lời giải:

a) (15 +35) : 5 = ?

Cách 1: (15 +35) : 5

= 50 : 5 = 10

Cách 2: (15 +35) : 5

= 15 : 5 + 35 : 5

= 3 + 7 = 10

+) (80 +4) : 4 = ?

Cách 1:(80 +4) : 4

= 84 : 4 = 21

Cách 2:(80 +4) : 4

= 80 : 4 + 4 :4 = 20 +1 = 21

b) 18 : 6 + 24 : 6 = ?

Cách 1: 18 : 6 + 24 : 6

= 3 + 4 = 7

Cách 2: (18 + 24) : 6

= 42 : 6 = 7

+) 60 : 3 + 9 : 3 =?

Cách 1: 60 : 3 + 9 : 3

= 20 + 3 = 23

Cách 2: 60 : 3 + 9 : 3

=(60 +9) : 3 = 23

Bài 2 (trang 76 SGK Toán 4): Tính bằng hai cách (theo mẫu):

Mẫu: (35 -21): 7 = ?

Cách 1: (35 -21): 7

= 14 :7 =2

Cách 2: (35 -21): 7

= 35 : 7 – 21 : 7 = 5 – 3 = 2

a) (27 -18) : 3;

b) (64 – 32) : 8

Lời giải:

a) (27 -18) : 3 =?

Cách 1: (27 -18) : 3

= 9 : 3 = 3

Cách 2:(27 -18) : 3

= 27 : 3 – 18 : 3

= 9 – 6 = 3

b) (64 – 32) : 8 = ?

Cách 1:(64 – 32) : 8

= 32 : 8 = 4

Cách 2:(64 – 32) : 8

= 64 : 8 – 32 : 8

= 8 – 4 = 4

Nói thêm: Khi chia một hiệu cho một số, ta có thể chia số bị trừ và số trừ cho số đó (nếu chia hết), rồi trừ hai kết quả cho nhau.

(27 -18) : 3

= 27 : 3 – 18 : 3

Bài 3 (trang 76 SGK Toán 4): Lớp 4A có 32 học sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học sinh. Lớp 4B có 28 học sinh cũng chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học sinh. Hỏi tất cả có bao nhiêu nhóm?

Lời giải:

Cách 1:

Số học sinh của cả hai lớp có:

32 + 28 = 60 (học sinh)

Số nhóm học sinh tất cả là:

60 : 4 = 15 (nhóm)

Cách 2:

Số nhóm học sinh của lớp 4A là:

32 : 4 = 8 (nhóm)

Số nhóm học sinh của lớp 4B là:

28 : 4 = 7 (nhóm)

Số nhóm học sinh của cả hai lớp 4A và 4B là:

8 + 7 = 15 (nhóm)

Đáp số: 15 nhóm

Nói thêm: Từ hai cách giải trên ta có:

(32 + 28) : 4 = 32 : 4 + 28 : 4