Bài 1 (trang 4 SGK Toán 4): Tính nhẩm:

7000 + 2000

16000 : 2

9000 – 3000

8000 x 3

8000 : 2

11000 x 3

3000 x 2

49000 : 7

Lời giải:

7000 + 2000 = 9000

16000 : 2 = 8000

9000 – 3000 = 6000

8000 x 3 = 24 000

8000 : 2 = 4000

11000 x 3 = 33 000

3000 x 2 = 6000

49000 : 7 = 7000

Bài 2 (trang 4 SGK Toán 4): Đặt tính rồi tính:

a) 4637 + 8245

7035 – 2316

325 x 3

25968 : 3

b) 5916 + 2358

6471 – 518

4162 x 4

18418 : 4

Lời giải:

Đáp số:

a) 12 882

4719

975

8656

b) 8274

5953

16 648

4604 (dư 2)

Bài 3 (trang 4 SGK Toán 4): Điền dấu >, = , <

Giải bài 3 trang 4 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Giải bài 3 trang 4 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

Bài 4 (trang 4 SGK Toán 4):

a) Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

65 371;

75 631;

56 731;

67 351

b) Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:

82 697;

62 978;

92 678;

79 862.

Lời giải:

Hướng dẫn giải:

Viết các số theo cột dọc sao cho các chữ số ở cùng hàng thì thẳng cột, rổi so sánh các chữ số từ trái sang phải.

a) 56 731; 65 371; 67 351; 75 631.

Hoặc b) 92 678; 82 697; 79 862; 62 978.

Lưu ý: Học sinh trình bày theo một trong hai kiểu trên đều được

Bài 5 (trang 5 SGK Toán 4): Bác Lan ghi chép việc mua hàng theo bảng sau:

Loại hàng Giá tiền Số lượng mua
Bát 2500 đồng 1 cái 5 cái
Đường 6400 đồng 1kg 2kg
Thịt 35000 đồng 1kg 2kg

a) Tính tiền mua từng loại hàng

b) Bác Lan mua tất cả hết bao nhiêu tiền?

c) Nếu có 100 000 đồng thì sau khi mua số hàng trên bác Lan còn bao nhiêu tiền?

Lời giải:

a) Số tiền mua bát là:

2500 x 5 = 12500 (đồng)

Số tiền mua đường là:

6400 x 2 = 12800 (đồng)

Số tiền mua thịt là:

35000 x 2 = 70000 (đồng)

b) Số tiền mua tất cả số hàng trên là: 12500 + 12800 + 70000 = 95300 (đồng)

c) Số tiền còn lại là: 100 000 – 95300 = 4700 (đồng)