Bài 1 (trang 28 SGK Toán 4): Tìm số trung bình cộng của các số sau:

a) 96; 121 và 143.

b) 35; 12; 24; 21 và 43

Lời giải:

a) Số trung bình cộng của 96; 121 và 143 là:

(96 + 121 +143) : 3 = 120

b) Số trung bình công của 35; 12; 24; 21 và 43 là:

( 35 + 12 + 24 + 21 + 43) : 5 = 27

Bài 2 (trang 28 SGK Toán 4): Số dân của một xã trong 3 năm liền tăng thêm lần lượt là: 96 người, 82 người, 71 người. Hỏi trung bình mỗi năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người?

Lời giải:

Tổng số người tăng thêm trong 3 năm liền là:

96 + 82 + 71 = 249 (người)

Trung bình mỗi năm dân số của xã tăng thêm là:

249 : 3 = 83 (người)

Đáp số: 83 người

Bài 3 (trang 28 SGK Toán 4): Số đo chiều cao của 5 học sinh lớp Bốn lần lượt là 138 cm, 132 cm, 130cm, 136cm,134 cm. Hỏi trung bình số đo của chiều cao của mỗi em là bao nhiêu xăng-ti-mét?

Lời giải:

Tổng số đo chiều cao của 5 học sinh là:

138 + 132 + 130 + 136 + 134 = 670 (cm)

Trung bình số đo chiều cao của mỗi em học sinh là:

670 : 5 = 134 (cm)

Đáp số 134 cm

Bài 4 (trang 28 SGK Toán 4): Có 9 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố, trong đó có 5 ô tô đi đầu, mỗi ô tô chuyển được 36 tạ và 4 ô tô sau, mỗi ô tô chuyển được 45 tạ. Hỏi trung bình mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn thực phẩm?

Lời giải:

Số tạ thực phẩm do 5 ô tô chuyển là:

36 x 5 = 180 (tạ)

Số tạ thực phẩm do 4 ô tô chuyển là:

45 x 4 = 180 (tạ)

Tổng số ô tô của công ty là:

5 + 4 = 9 (ô tô)

Số tạ thực phẩm do 9 ô tô chuyển là:

1800 + 180 = 360 (tạ)

Trung bình ô tô chuyển được là:

360 : 9 = 40 (tạ) = 4 tấn

Đáp số 4 tấn

Nói thêm:

a) Cũng có thể thay 3 bước giải ở giữa bằng 1 bước giải (dùng toán gộp) như sau:

Cả 9 ô tô chở được:

36 x 5 + 45 x 4 = 360 (tạ)

b) Khi giải bài này ta đã thay tổng các số hạng bằng nhau bằng phép nhân

Bài 5 (trang 28 SGK Toán 4):

a) Số trung bình cộng của hai số là 9. Biết một trong hai số đó bằng 12, tìm số kia.

b) Số trung bình cộng của hai số là 28. Biết một trong hai số đó bằng 30, tìm số kia.

Lời giải:

a) Tổng của hai số là:

9 x 2 = 18

Số cần tìm là:

18 – 12 = 6

b) Tổng của hai số là:

28 x 2 = 56

Số cần tìm là:

56 – 30 = 26

Đáp số: a) 6; b) 26