Bài 1 (trang 27 SGK Toán 4): Tìm số trung bình cộng của các số sau:

a) 42 và 52

b) 36; 42 và 57.

c) 34; 43; 52 và 39

d) 20; 35; 37; 65 và 73

Lời giải:

a) Số trung bình cộng của 42 và 52 là:

(42 + 52) : 2 = 47

b) Số trung bình cộng của 36; 42 và 52 là:

(36 + 42 + 52) : 3 = 45

c) Số trung bình cộng của 34; 43; 52 và 39 là:

( 34 + 43 + 52+ 39) : 4 = 42

d) Số trung bình cộng của 20; 35; 37; 65 và 73 là:

( 20 + 35 + 37 + 65 + 73) : 5 = 46

Bài 2 (trang 27 SGK Toán 4): Bốn em Mai, Hoa, Hưng, Thịnh lần lượt cân nặng là 36 kg; 38 kg; 40kg; 34kg. Hỏi trung bình mỗi em cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Lời giải:

Cả bốn em cân nặng là:

36 + 38 + 40 + 34 = 148 (kg)

Trung bình mỗi em cân nặng là:

148 : 4 = 37 (kg)

Đáp số: 37 kg

Bài 3 (trang 27 SGK Toán 4): Tìm số trung bình cộng của các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9

Lời giải:

Tổng các số từ 1 đến 9 là:

1 +2+ 3+ 4+ 5+6 +7+8+9 = 45

Trung bình cộng của 9 số đó là:

45 : 9 = 5

Nói thêm:

a. Có thể nhẩm nhanh bước tính đầu như sau:

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9

= (1 + 9) + (2 + 8) + (3 + 7) + (4 + 6) + 5

= 10 + 10 + 10 + 10 + 5

= 45

b. Cũng có thể nhận xét như sau: Trung bình cộng của 9 số liên tiếp là số chính giữa. Vậy trung bình cộng của 9 số đó là 5.