Bài 1 (trang 58 SGK Toán 4): Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải bài 1 trang 58 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

a) 4 x 6 = 6 x 4

207 x 7 = 7 x 207

b) 3 x 5 = 5 x 3

2138 x 9 = 9 x 2138

Bài 2 (trang 58 SGK Toán 4): Tính:

a) 1357 x 5

7 x 853

b) 40263 x 7

5 x 1326

c) 23109 x 8

9 x 1427

Lời giải:

a) 1357 x 5 = 6785

7 x 853 = 5971

b) 40263 x 7 = 281841

5 x 1326 =6630

c) 23109 x 8 = 184872

9 x 1427 = 12843

Bài 3 (trang 58 SGK Toán 4): Tìm hai biểu thức có giá trị bằng nhau:

a) 4 x 2145;

b) (3 + 2) x 10287;

c) 3964 x 4;

d) (2100 + 45) x 4;

e) 10287 x 5;

g) (4x 2) x(3000 + 964)

Lời giải:

a) 4 x 2145 = d) (2100 + 45) x 4 (d)

c) 3964 x 4 = (4x 2) x(3000 + 964) (g)

e) 10287 x 5 = b) (3 + 2) x 10287 (b)

Bài 3 (trang 58 SGK Toán 4): Tìm hai biểu thức có giá trị bằng nhau:

a) 4 x 2145;

b) (3 + 2) x 10287;

c) 3964 x 4;

d) (2100 + 45) x 4;

e) 10287 x 5;

g) (4x 2) x(3000 + 964)

Lời giải:

a) 4 x 2145 = d) (2100 + 45) x 4 (d)

c) 3964 x 4 = (4x 2) x(3000 + 964) (g)

e) 10287 x 5 = b) (3 + 2) x 10287 (b)