Bài 1 (trang 57 SGK Toán 4): Đặt tính rồi tính:

a) 341231 x 2

214325 x 4

b) 102426 x 5

410536 x 3

Lời giải:

Giải bài 1 trang 57 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

a) 341231 x 2 = 682 462

214325 x 4 = 857 300

b) 102426 x 5 = 512 130

410536 x 3 = 1 231

Bài 2 (trang 57 SGK Toán 4): Viết giá trị biểu thức vào ô trống:

m 2 3 4 5
201634 x m

Lời giải:

m 2 3 4 5
201634 x m 403268 604902 806536 1008170

Bài 3 (trang 57 SGK Toán 4): Tính:

a) 321475 + 423507 x 2

843275 – 123568 x 5

b) 1306 x 8 + 24573

609 x 9 – 4845

Lời giải:

a) 321475 + 423507 x 2

= 321475 + 847014 = 1168489

843275 – 123568 x 5

= 843275 – 617840 = 225435

b) 1306 x 8 + 24573

= 10448 + 24573 = 35021

609 x 9 – 4845

= 5481 – 4845 = 636

Bài 4 (trang 57 SGK Toán 4): Một huyện miền núi có 8 xã vùng thấp và 9 xã vùng cao. Mỗi xã vùng thấp được cấp 850 quyển truyện, mỗi xã vùng cao được cấp 980 quyển truyện. Hỏi truyện đó được cấp bao nhiêu quyển truyện?

Lời giải:

Số quyển truyện cấp cho 8 xã vùng thấp là:

850 x 8 = 6800 (quyển truyện)

Số quyển truyện cấp cho 9 xã vùng cao là:

980 x 9 = 8820 (quyển truyện)

Số quyển truyện cấp cho huyện đó là:

6800 + 8820 = 15620 (quyển truyện)

Đáp số: 15620 (quyển truyện)