Bài 1 (trang 9 SGK Toán 4): Tính tổng theo cột rồi viết số:

Giải bài 1 trang 9 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Giải bài 1 trang 9 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

Bài 2 (trang 9 SGK Toán 4):

Giải bài 2 trang 9 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Giải bài 2 trang 9 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

Bài 3 (trang 10 SGK Toán 4): Đọc các số sau: 96 315, 796 315, 106 315, 106 827

Lời giải:

96 315: chín mươi sáu nghìn ba trăm mười lăm

796 315: bảy trăm chín mươi sáu nghìn, ba trăm mười lăm

106 315: một trăm lính sáu ba trăm mười lăm

106 827: một trăm linh sáu tám trăm hai mươi bảy

Bài 4 (trang 10 SGK Toán 4): Viết các số sau:

a. Sáu mươi ba nghìn một trăm mười lăm

b. Bảy trăm hai mươi ba nghìn chín trăm ba mươi sáu

c. Chín trăm bốn mươi ba nghìn một trăm linh ba

d. Tám trăm sáu mươi nghìn ba trăm bảy mươi hai

Lời giải:

a. 63 115

b. 723 936

c. 943 103

d. 860 372