Bài 1 (trang 31 SGK Toán 4): Biểu đồ dưới đây nói về số cây của khối lớp Bốn và khối lớp Năm đã trồng:

Giải bài 1 trang 31 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

Nhìn vào biểu đồ trên hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Những lớp nào tham gia trồng cây?

b) Lớp 4A trồng được bao nhiêu cây? Lớp 5B trồng được bao nhiêu cây? Lớp 5C trồng được bao nhiêu cây?

d) Có mấy lớp trồng được trên 30 cây, là những lớp nào?

e) Lớp nào trồng được nhiều cây nhất? Lớp nào trồng được ít cây nhất?

Lời giải:

a) Các lớp tham gia trồng cây là: 4A, 4B, 5A, 5B, 5C

b) Lớp 4A trồng được 35 cây, lớp 5B trồng được 40 cây. Lớp 5C trồng được 23 cây

c) Khối lớp Năm có 3 lớp trồng cây: Lớp 5A, lớp 5B và lớp 5C

d) Có ba lớp trồng được hơn 30 cây đó là: Lớp 4A, và lớp 5A, lớp 5B

e) Lớp 5A trồng được nhều cây nhất. Lớp 5C trồng được ít cây nhất.

Bài 2 (trang 32 SGK Toán 4):

Số lớp Một Trường tiểu học Hòa Bình trong bốn năm học như sau:

Năm học 2001 – 2002: 4 lớp

Năm học 2002 – 200: 3 lớp

Năm học 2003 – 2004: 6 lớp

Năm học 2004 – 2005: 4 lớp

a) Hãy viết tiếp vào chỗ chấm trong biểu đồ dưới đây:

Giải bài 2 trang 32 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

b) Dựa vào biểu đồ trên hãy trả lời các câu hỏi sau:

– Số lớp Một của năm học 2003 – 2004 nhiều hơn của năm học 2002 – 2003 bao nhiêu lớp?

– Năm học 2002 – 2003 mỗi lớp có 35 học sinh. Hỏ trong năm học đó trường Tiểu học Hòa Bình có bao nhiêu học sinh lớp Một?

– Nếu năm học 2004 – 2005 mỗi lớp Một có 32 học sinh thì số học sinh lớp Một năm hóc 2002 – 2003 ít hơn năm học 2004 – 2005 bao nhiêu học sinh?

Lời giải:

a) Điền từ trái sang phải:

– Các đỉnh cột: 4, 6, 4

– Các chân cột: 2002 – 2003, 2004 – 2005

b) – Số học sinh lớp Một của năm học 2003- 2004 nhiều hơn của năm học 2002 – 2003 là:

6 – 3 = 3 lớp

– Số học sinh lớp Một trong năm học 2002 – 2003 của trường tiều học Hòa Bình là:

35 x 3 = 105 học sinh

– Số học sinh lớp Một trong năm học 2004 – 2005 của trường tiều học Hòa Bình là:

32 x 4 = 128 học sinh

– Số học sinh lớp Một năm hoc 2002 – 2003 ít hơn của năm học 2004- 2005 là :

128 – 105 = 23 học sinh