Bài 1 (trang 46 SGK Toán 4): Đặt tính rồi tính tổng:

a) 2814 + 1429 + 3046

3925 + 618 + 535

b) 26387 + 14075 + 9210

54293 + 61934 + 7652

Lời giải:

a) 2814 + 1429 + 3046 = 7289

3925 + 618 + 535 = 5078

b) 26387 + 14075 + 9210 = 49672

54293 + 61934 + 7652 = 123879

Bài 2 (trang 46 SGK Toán 4): Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 96 + 78 + 4

67 + 21 + 79

408 + 85 + 92

b) 789 + 285 + 15

448 + 594 + 52

677 + 969 + 123

Lời giải:

a) 96 + 78 + 4 = 96 + 4 + 78 = 100 + 78 = 178

67 + 21 + 79 = 67 + 100 = 167

408 + 85 + 92 = 405 + 92 + 85 = 500 + 85 = 585

b) 789 + 285 + 15 = 789 + 300 = 1089

448 + 594 + 52 = 448 + 52 + 594 = 500 + 594 = 1094

677 + 969 + 123 = 677 + 123 + 969 = 1769

Bài 3 (trang 46 SGK Toán 4): Tìm x:

a) x – 306 = 504;

b) x + 254 = 680.

Lời giải:

a) x – 306 = 504

x = 504 + 306

x = 810

b) x + 254 = 680

x = 680 – 254

x = 426

Bài 4 (trang 46 SGK Toán 4): Một xã có 5256 người. Sau một năm số dân tăng thêm 79 người. Sau một năm nữa số dân lại tăng thêm 71 người. Hỏi:

a) Sau hai năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người?

b) Sau hai năm dân số của xã đó có bao nhiêu người?

Lời giải:

a) Sau hai năm số dân của xã tăng thêm là:

79 + 71 = 150 (người)

b) Sau hai năm số dân của xã đó có là:

5256 + 150 = 5406 (người)

Đáp số: a) 150 người

b) 5406 người

Nói thêm: Số dân năm sau tăng ít hơn số dân năm trước, như thế là tốt

Bài 5 (trang 46 SGK Toán 4): Một hình chữ nhật có chiều dài là a, chiều rộng là b. Gọi P là chu vi của hình chữ nhật. Ta có công thức tính chu vi hình chữ nhật là:

Giải bài 5 trang 46 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

P = ( a + b) x 2

(a, b cùng một đơn vị)

Áp dụng công thức trên để tính chu vi hình chữ nhật, biết:

a) a = 16cm, b = 12cm;

b) a = 45m, b = 15m

Lời giải:

a) Chu vi hình chữ nhật là: P = (16 + 12) x 2 = 56 cm

b) Chu vi hình chữ nhật là: P = (45 + 15) x 2 = 120 cm