Bài 1 (trang 47 SGK Toán 4): Tuổi bố và tuổi con cộng lại được 58 tuổi. Bố hơn con 38 tuổi. Hỏi bố bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

Lời giải:

Giải bài 1 trang 47 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

Hai lần tuổi con là:

58 – 38 = 20 (tuổi)

Tuổi con là:

20 : 2 = 10 (tuổi)

Tuổi bố là:

58 – 10 = 48 (tuổi)

Đáp số: Bố 48 tuổi, con 10 tuổi

Bài 2 (trang 47 SGK Toán 4): Một lớp học có 28 học sinh trai hơn số học sinh gái là 4 em. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh trai, bao nhiêu học sinh gái?

Lời giải:

Giải bài 2 trang 47 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

Hai lần số học sinh trai là:

28 + 4 = 32 (học sinh)

Số học sinh trai là:

32 : 2 = 16 (học sinh)

Số học sinh gái là:

16 – 4 = 12 (học sinh)

Đáp số: 16 học sinh trai, 12 học sinh gái

Bài 3 (trang 47 SGK Toán 4): Cả hai lớp 4A và 4B trồng được 600 cây. Lớp 4A trồng được ít hơn lớp 4B là 50 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?

Lời giải:

Giải bài 3 trang 47 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

Hai lần số học sinh lớp 4A trồng được là:

600 – 50 = 550 cây

Số cây lớp 4A trồng được là:

550 : 2 = 275 cây

Số cây lớp 4B trồng được là:

275 + 50 = 325 cây

Đáp số: Lớp 4A: 275 cây, Lớp 4B: 325 cây

Bài 4 (trang 47 SGK Toán 4): Tính nhẩm: Tổng của hai số bằng 8, hiệu của chúng cũng bằng 8. Tìm hai số đó.

Lời giải:

(Tính nhẩm)

Số bé là: (8 – 8) : 2 = 0

Số lớn là: 0 + 8 = 8

Đáp số: 8 và 0