Giải bài tập SGK toán 8 tập 2 Phần Hình học- Chương 4-Bài 2: Hình hộp chữ nhật (tiếp)

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 Bài 2 trang 98: Quan sát hình hộp chữ nhật ở hình 75:

– Hãy kể tên các mặt của hình hộp.

– BB’ và AA’ có cùng nằm trong một mặt phẳng hay không ?

– BB’ và AA’ có điểm chung hay không ?

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

Lời giải

– Các mặt: ABCD, A’B’C’D’, ABB’A’, CDD’C’, ADD’A’, BCC’B’

– BB’ và AA’ có cùng nằm trong một mặt phẳng là ABB’A’

– BB’ và AA’ không có điểm chung

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 Bài 2 trang 99: Quan sát hình hộp chữ nhật ở hình 77:

– AB có song song với A’B’ hay không ? Vì sao ?

– AB có nằm trong mặt phẳng (A’B’C’D’) hay không ?

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

Lời giải

– AB có song song với A’B’ vì là hai cạnh đối nhau của hình chữ nhật ABB’A’

– AB không nằm trong mặt phẳng (A’B’C’D’)

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 Bài 2 trang 99: Tìm trên hình 77 các đường thẳng song song với mặt phẳng (A’B’C’D’).

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

Lời giải

Các đường thẳng song song với mặt phẳng (A’B’C’D’): AB, BC, CD, DA

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 Bài 2 trang 99: Trên hình 78 có những cặp mặt phẳng nào song song với nhau ?

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

Lời giải

Những cặp mặt phẳng nào song song với nhau:

(ABCD) // (A’B’C’D’), (ADD’A’) // (IHKL), (IHKL) // (BCC’B’), (ADD’A’) // (BCC’B’), (ABB’A’) // (DCC’D’)

Bài 5 (trang 100 SGK Toán 8 tập 2): Người ta tô đậm những cạnh song song và bằng nhau của một hình hộp chữ nhật như ở hình 80a. Hãy thực hiện điều đó với hình 80b và 80c.

Giải bài 5 trang 100 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Hình 80

Lời giải:

Các cạnh song song và bằng nhau của một hình hộp chữ nhật trên hình 80b, 80c là:

   + BC = B’C’ = AD = A’D’

Giải bài 5 trang 100 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

   + AA’ = BB’ = CC’ = DD’

Giải bài 5 trang 100 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Bài 6 (trang 100 SGK Toán 8 tập 2): ABCD.A1B1C1D1 là một hình lập phương (h.81). Quan sát hình và cho biết:

a) Những cạnh nào song song với cạnh C1C?

b) Những cạnh nào song song với A1D1?

Giải bài 6 trang 100 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Lời giải:

a) Những cạnh song song với cạnh CC1 là: AA1, BB1, DD1

b) Những cạnh song song với cạnh A1D1 là: B1C1, BC, AD

Bài 7 (trang 100 SGK Toán 8 tập 2): Một căn phòng dài 4,5m, rộng 3,7m và cao 3,0m.

Người ta muốn quét vôi trần nhà và bốn bức tường. Biết rằng tổng diện tích các cửa là 5,8m2. Hãy tính diện tích cần quét vôi.

Phân tích đề

Giải bài 7 trang 100 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Tưởng tượng căn phòng là một hình hộp chữ nhật ABCD.MNPQ trong đó:

– Trần nhà là hình chữ nhật ABCD.

– Bốn bức tường là 4 hình chữ nhật: ABNM ; CPQD; BNPC ; QDAM

– Khi đó diện tích quét vôi = diện tích trần + diện tích 4 bức tường – diện tích cửa.

Lời giải:

– Diện tích trần nhà:

   4,5 x 3,7 = 16,65 (m2)

– Diện tích bốn bức tường (hay còn gọi là diện tích xung quanh):

   2.4,5.3 + 2.3.3,7 = 2.(4,5 + 3,7).3 = 49,2 (m2)

– Diện tích cần được quét vôi:

   16,65 + 49,2 – 5,8 = 60,05 (m2)

Bài 8 (trang 100 SGK Toán 8 tập 2): Hình 82 vẽ một phòng ở. Quan sát hình và giải thích vì sao:

a) Đường thẳng b song song với mp(P)?

b) Đường thẳng p song song với sàn nhà?

Giải bài 8 trang 100 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Lời giải:

a) Ta có b không thuộc mặt phẳng (P) và b // a, a nằm trong (P). Nên b// (P).

b) Ta có p không thuộc sàn nhà và đường thẳng p song song với đường thẳng q trong sàn nhà nên p song song với sàn nhà.

Kiến thức áp dụng

+ Đường thẳng d song song với mặt phẳng (P) (d không nằm trên mặt phẳng (P)) nếu tồn tại đường thẳng a thuộc (P) thỏa mãn d // a.

Bài 9 (trang 100-101 SGK Toán 8 tập 2): Hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH (h.83) có cạnh AB song song với mp(EFGH).

a) Hãy kể tên các cạnh khác song song với mặt phẳng (EFGH).

b) Cạnh CD song song với những mặt phẳng nào của hình hộp chữ nhật?

c) Đường thẳng AH không song song với mặt phẳng (EFGH), hãy chỉ ra mặt phẳng song song với đường thẳng đó.

Giải bài 9 trang 100 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Lời giải:

a) BC // FG ⇒ BC // (EFGH)

CD // HG ⇒ CD // (EFGH)

AD // EH ⇒ AD // (EFGH)

Vậy: ngoài AB, các cạnh song song với mặt phẳng (EFGH) là BC, CD, AD

b) CD // AB ⇒ CD // (ABFE)

và CD // (EFGH) ( theo ý a).

c) Vì AB // HG, AB = HG ⇒ ABGH là hình bình hành

⇒ AH // BG

⇒ AH // (BCGF)

Vậy mặt phẳng song song với đường thẳng AH là mặt phẳng (BCGF).

Kiến thức áp dụng

+ Đường thẳng d song song với mặt phẳng (P) (d không nằm trên mặt phẳng (P)) nếu tồn tại đường thẳng a thuộc (P) thỏa mãn d // a.