Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 2 trang 7: Nhân đa thức Giải bài tập Toán 8 | Giải toán lớp 8xy – 1 với đa thức x3 – 2x – 6.

Lời giải

(Giải bài tập Toán 8 | Giải toán lớp 8 xy – 1).(x3 – 2x – 6) = Giải bài tập Toán 8 | Giải toán lớp 8 xy.(x3 – 2x – 6) + (-1).(x3 – 2x – 6)

Giải bài tập Toán 8 | Giải toán lớp 8 xy.x3 + Giải bài tập Toán 8 | Giải toán lớp 8 xy.(-2x) + Giải bài tập Toán 8 | Giải toán lớp 8 xy.(-6) + (-1).x3 + (-1).(-2x) + (-1).(-6)

Giải bài tập Toán 8 | Giải toán lớp 8 x(1 + 3)y – x(1 + 1)y – 3xy – x3 + 2x + 6

Giải bài tập Toán 8 | Giải toán lớp 8 x4y-x2 y – 3xy – x3 + 2x + 6

Giải bài tập Toán 8 | Giải toán lớp 8 x4y – x3 – x2y – 3xy + 2x + 6

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 2 trang 7: Làm tính nhân:

a) (x + 3)(x2 + 3x – 5);

b) (xy – 1)(xy + 5).

Lời giải

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 2 trang 7: Viết biểu thức tính diện tích của một hình chữ nhật theo x và y, biết hai kích thước của hình chữ nhật đó là (2x + y) và (2x – y).

Áp dụng: Tính diện tích hình chữ nhật khi x = 2,5 mét và y = 1 mét.

Lời giải

– Đặt tính, ta có:

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

– Diện tích của hình chữ nhật là:

(2x + y). (2x – y) = 4x2 -y2

Áp dụng khi x = 2,5 mét và y = 1 mét

⇒ 4x2 -y2 = 4.2,52 -12 = 4.6,25 – 1 = 25 – 1 = 24

Vậy diện tích của hình chữ nhật là: 24 mét vuông

Bài 7 (trang 8 SGK Toán 8 Tập 1): Làm tính nhân

a) (x2 – 2x + 1)(x – 1)

b) (x3 – 2x2 + x – 1)(5- x)

Lời giải:

a) (x2 – 2x + 1)( x – 1) = x2.x + x2.(- 1) + (- 2x).x + (-2x).(-1) + 1.x + 1.(-1)

= x3 – x2 – 2x2 + 2x + x -1

= x3 – 3x2 + 3x – 1

b) (x3 – 2x2 + x – 1)(5 – x)

= x3.5 + x3(-x) + (- 2x2).5 + (- 2x2)(-x) + x.5+ x(- x) + (-1).5 + (-1).(-x)

= 5x3 – x4 – 10x2 + 2x3 + 5x – x2 – 5 + x

= -x4 + 7x3 – 11x2 + 6x -5

Suy ra kết quả của phép nhân:

(x3 – 2x2 + x – 1)( x – 5) = (x3 – 2x2 + x – 1)(-(5 – x))

= – (x3 – 2x2 + x – 1)(5 – x)

= -(-x4 + 7x3 – 11x2 + 6x -5)

= x4 – 7x3 + 11x2 – 6x + 5

Bài 8 (trang 8 SGK Toán 8 Tập 1): Làm tính nhân:

a) (x2y2 – 1/2xy + 2y)(x – 2y)

b) (x2 – xy + y2)(x + y)

Lời giải:

a)

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

b) (x2 – xy + y2)(x + y) = x2.x+ x2.y + (-xy).x + (-xy).y + y2.x + y2.y

= x3 + x2y – x2y – xy2 + xy2 + y3 = x3 + y3

Bài 9 (trang 8 SGK Toán 8 Tập 1): Điền kết quả tính được vào bảng:

Giá trị của x và y Giá trị biểu thức (x – y)(x2 + xy + y2)
x = -10 ; y = 2
x = -1 ; y = 0
x = 2 ; y = -1
x = -0,5 ; y = 1,25

Lời giải:

Giá trị của x và y Giá trị biểu thức (x – y)(x2 + xy + y2)
x = -10 ; y = 2 -1008
x = -1 ; y = 0 -1
x = 2 ; y = -1 9
x = -0,5 ; y = 1,25 -2,078125