Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 6 trang 18: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử

a) x2 – x;

b) 5x2(x – 2y) – 15x(x – 2y);

c) 3(x – y) – 5x(y – x).

Lời giải

a) x2 – x = x.x – x.1 = x(x – 1)

b) 5x2 (x – 2y)– 15x(x – 2y) = x.5x(x – 2y) – 3.5x(x – 2y)

= (x – 3).5x(x – 2y)

c) 3(x – y)– 5x(y – x) = 3(x – y) + 5x(x – y)

= (3 + 5x)(x – y)

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 6 trang 18: Tìm x sao cho 3x2 – 6x = 0.

Lời giải

3x2 – 6x = 0 ⇒ 3x.x – 3x.2 = 0

⇒ 3x.(x – 2) = 0

⇒ 3x = 0 hoặc x – 2 = 0

3x = 0 ⇒ x = 0

x – 2 = 0 ⇒ x = 0 + 2 = 2

Bài 39 (trang 19 SGK Toán 8 Tập 1): Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) 3x – 6y

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

c) 14x2y – 21xy2 + 28x2y2

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

e) 10x(x – y) – 8y(y – x)

Lời giải:

a) 3x – 6y = 3.x – 3.2y = 3(x – 2y)

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

c) 14x2y – 21xy2 + 28x2y2

= 7xy.2x – 7xy.3y + 7xy.4xy

= 7xy(2x – 3y + 4xy)

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

e) 10x(x – y) – 8y(y – x)

= 10x(x – y) – 8y[( – (x – y)]

= 10x(x – y) + 8y(x – y)

= 2(x – y)(5x + 4y)

Bài 40 (trang 19 SGK Toán 8 Tập 1): Tính giá trị của biểu thức:

a) 15.91,5 + 150.0,85

b) x(x – 1) – y(1 – x) tại x = 2001 và y = 1999

Lời giải:

a) 15.91,5 + 150.0.85 = 15.91,5 + 15.8,5

= 15(91,5 + 8,5) = 15.100 = 1500

b) x(x – 1) – y(1 – x)

= x(x – 1) – y[-(x – 1)]

= x(x – 1) + y(x – 1)

= (x – 1)(x + y)

Tại x = 2001, y = 1999 ta được:

(2001 – 1)(2001 + 1999) = 2000.4000 = 8000000

Bài 41 (trang 19 SGK Toán 8 Tập 1): Tìm x, biết:

a) 5x(x – 2000) – x + 2000 = 0

b) x3 – 13x = 0

Lời giải:

a) 5x(x – 2000) – x + 2000 = 0

⇔ 5x(x – 2000) – (x – 2000) = 0

⇔ (x – 2000).(5x – 1) = 0

Hoặc x – 2000 = 0 => x = 2000

Giải bài 41 trang 19 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

b) x3 = 13x

⇔ x3 – 13x = 0

⇔ x(x2 – 13) = 0

Hoặc x = 0

Giải bài 41 trang 19 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Bài 42 (trang 19 SGK Toán 8 Tập 1): Chứng minh rằng 55n + 1 – 55n chia hết cho 54 (với n là số tự nhiên).

Lời giải:

55n + 1 – 55n chia hết cho 54 (n ∈ N)

Ta có 55n + 1 – 55n = 55n.55 – 55n = 55n(55 – 1) = 55n.54

Vì 54 chia hết cho 54 nên 55n.54 luôn chia hết cho 54 với n là số tự nhiên.

Vậy 55n + 1 – 55n chia hết cho 54.