Để xem lời giải chi tiết SGK lớp 4,5,6,7,8,9,10,11,12 vui lòng truy cập website : edusmart.vn

Bài 37 (trang 130 SGK Toán 8 Tập 1): Thực hiện các phép đo cần thiết (chính xác đến mm) để tính diện tích ABCDE (h.152).

Giải bài 37 trang 130 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Lời giải:

Đa giác ABCDE được chia thành tam giác ABC, hai tam giác vuông AHE, DKC và hình thang vuông HKDE.

Thực hiện phép đo chính xác đến mm ta được:

BG = 19mm, AC = 48mm, AH = 8mm, HK = 18mm

KC = 22mm, EH = 16mm, KD = 23mm

Nên:

Giải bài 37 trang 130 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Do đó SABCDE = SABC + SAHE + SDKC + SHKDE = 456 + 64 + 253 + 351 = 1124 mm2

Vậy SABCDE = 1124 mm2

Bài 38 (trang 130 SGK Toán 8 Tập 1): Một con đường cắt một đám đất hình chữ nhật với các dữ liệu được cho trên hình 153. Hãy tính diện tích phần con đường EBGF (EF//BG) và diện tích phần còn lại của đám đất.

Giải bài 38 trang 130 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Lời giải:

Con đường hình bình hành EBGF có diện tích

SEBGF = 50.120 = 6000 m2

Đám đất hình chữ nhật ABCD có diện tích

SABCD = 150.120 = 18000 m2

Diện tích phần còn lại của đám đất:

S = SABCD – SEBGF = 18000 – 6000 = 12000 m2

Bài 39 (trang 131 SGK Toán 8 Tập 1): Thực hiện các phép vẽ và đo cần thiết để tính diện tích một đám đất có dạng như

Giải bài 39 trang 131 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Hình 154

Lời giải:

Giải bài 39 trang 131 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Chia đám đất ABCDE thành hình thang ABCE và tam giác ECD.

Ta cần vẽ thêm đường cao CH của hình thang và đường cao DK của tam giác.

Thực hiện các phép đo chính xác đến mm ta được:

AB = 30mm, CE = 26mm, CH = 13mm, DK = 7mm

Giải bài 39 trang 131 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

S = 455.5000 = 2275000 mm2 = 2,275 m2

Bài 40 (trang 131 SGK Toán 8 Tập 1): Tính diện tích thực của một hồ nước có sơ đồ là phần gạch sọc trên hình 155 (cạnh của mỗi ô vuông là 1cm, tỉ lệ 1/10000)

Giải bài 40 trang 131 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Hình 155

Lời giải:

Diện tích phần gạch sọc trên hình gồm diện tích hình chữ nhật ABCD trừ đi diện tích các hình tam giác AEN, JKL, DMN và các hình thang BFGH, CIJK. Ta có:

Diện tích hình chữ nhật ABCD là 6 x 8 ô vuông

Diện tích tam giác AEN là 2 ô vuông

Diện tích tam giác JKL là 1,5 ô vuông

Diện tích tam giác DMN là 2 ô vuông

Diện tích hình thang BFGH là 6 ô vuông

Diện tích hình thang CIJK là 3 ô vuông

Do đó tổng diện tích của các hình phải trừ là

2 + 1,5 + 2 + 6 + 3 = 14,5 ô vuông

Nên diện tích phần gạch sọc trên hình là

6 x 8 – 14,5 = 33,5 ô vuông

Giải bài 40 trang 131 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

33,5 x 10000 = 335000 cm2 = 33,5 m2