Giải bài tập SGK toán 8 tập 2 Phần Hình học- Chương 3-Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 Bài 8 trang 81: Hãy chỉ ra các cặp tam giác đồng dạng trong hình 47.

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

Lời giải

Hai tam giác vuông ΔDEF và ΔD’E’F’ có

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

⇒ ΔABD ∼ ΔACB (hai cạnh góc vuông)

Áp dụng định lí Py – ta – go :

A’C’2 = B’C’2 – A’B’2 = 52 -22 = 21 ⇒ A’C’ = √21

AC2 = BC2 – AB2 = 102 – 42 = 84 ⇒ AC = √84 = 2√21

Hai tam giác vuông ΔABC và ΔA’B’C’ có

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

⇒ ΔABC ∼ ΔA’B’C’ (hai cạnh góc vuông)

Bài 46 (trang 84 SGK Toán 8 tập 2): Trên hình 50 hãy chỉ ra các tam giác đồng dạng. Viết các tam giác này theo thứ tự các đỉnh tương ứng và giải thích vì sao chúng đồng dạng?

Giải bài 46 trang 84 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Lời giải:

Ta có:

ΔDAC (D̂ = 90º) Giải bài 25 trang 72 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8 ΔBFC (B̂ = 90º) vì có góc nhọn Ĉ chung.

ΔBFC (B̂ = 90º) Giải bài 25 trang 72 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8 ΔDFE (D̂ = 90º) vì có Giải bài 46 trang 84 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

ΔDAC (D̂ = 90º) Giải bài 25 trang 72 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8 ΔBAE (B̂ = 90º) vì có góc nhọn  chung.

Vậy ta có : ΔDFE Giải bài 25 trang 72 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8 ΔBFC Giải bài 25 trang 72 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8 ΔDAC Giải bài 25 trang 72 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8 ΔBAE.

Kiến thức áp dụng

Tam giác vuông này có một góc nhọn bằng góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó đồng dạng.

Bài 47 (trang 84 SGK Toán 8 tập 2): Tam giác ABC có độ dài các cạnh là 3cm, 4cm, 5cm. Tam giác A’B’C’ đồng dạng với tam giác ABC và có diện tích là 54cm2. Tính độ dài các cạnh của tam giác A’B’C’.

Lời giải:

Giải bài 47 trang 84 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Xét ΔABC có: AB2 + AC2 = 32 + 42 = 25 = 52 = BC2

⇒ ΔABC vuông tại A (Định lý Pytago đảo)

⇒ Diện tích tam giác ABC bằng:

Giải bài 47 trang 84 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

(với k là tỉ số đồng dạng).

Lại có tỉ số diện tích bằng bình phương tỉ số đồng dạng

Giải bài 47 trang 84 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

⇒ A’B’ = 3.AB = 3.3 = 9 (cm)

B’C’ = 3.BC = 3.5 = 15 (cm)

C’A’ = 3.CA = 3.4 = 12 (cm)

Vậy độ dài ba cạnh của tam giác lần lượt là 9cm, 12cm, 15cm.

Kiến thức áp dụng

+ Tỉ số diện tích của hai tam giác đồng dạng bằng bình phương tỉ số đồng dạng (Định lý 3) .

Bài 48 (trang 84 SGK Toán 8 tập 2): Bóng của cột điện trên mặt đất có độ dài là 4,5m. Cùng thời điểm đó, một thanh sắt cao 2,1m cắm vuông góc với mặt đất có bóng dài 0,6m. Tính chiều cao của cột điện.

Lời giải:

Giải bài 48 trang 84 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Gọi chiều cao cột điện là x (m).

Giả sử cột điện là AC, có bóng trên mặt đất là AB.

Thanh sắt là A’C’, có bóng trên mặt đất là A’B’.

Vì cột điện và thanh sắt đều vuông góc với mặt đất nên hai tam giác ABC và A’B’C’ đều là tam giác vuông.

Vì cùng một thời điểm tia sang tạo với mặt đất một góc bằng nhau

Giải bài 48 trang 84 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Vậy cột điện cao 15,75m.

Kiến thức áp dụng

Tam giác vuông này có một góc nhọn bằng góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó đồng dạng.