Bài 26 (trang 80 SGK Toán 8 Tập 1): Tính x, y trên hình 45 trong đó AB // CD // EF // GH.

Giải bài 26 trang 80 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Hình 45

Lời giải:

AB // EF nên ABFE là hình thang CA = CE và DB = DF nên CD là đường trung bình của hình thang ABFE.

Do đó:

Giải bài 26 trang 80 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Hay x = 12

Tương tự CDGH là hình thang, EF là đường trung bình của hình thang CDGH

Giải bài 26 trang 80 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

=> GH = 2EF – CD = 2.16 – 12 = 20 hay y = 20

Vậy x = 12, y = 20

Bài 27 (trang 80 SGK Toán 8 Tập 1): Cho tứ giác ABCD. Gọi E, F, K theo thứ tự là trung điểm của AD, BC, AC.

a) So sánh các độ dài EK và CD, KF và AB

b) Chứng minh rằng

Giải bài 27 trang 80 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Lời giải:

Giải bài 27 trang 80 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

a) Trong ΔACD có EA = ED, KA = KC (gt) nên EK là đường trung bình của ΔACD

Giải bài 27 trang 80 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Bài 28 (trang 80 SGK Toán 8 Tập 1): Cho hình thang ABCD (AB // CD), E là trung điểm của AD, F là trung điểm của BC. Đường thẳng EF cắt trung điểm của AD, F là trung điểm của BC. Đường thẳng EF cắt BD tại I, cắt AC ở K.

a) Chứng minh rằng AK = KC, BI = ID.

b) Cho AB = 6cm, CD = 10cm. Tính các độ dài EI, KF, IK.

Lời giải:

Giải bài 28 trang 80 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

a) Vì EA = ED, FB = FC (gt)

Nên EF là đường trung bình của hình thang ABCD.

Do đó: EF // AB // CD

ΔABC có BF = FC và FK // AB

Nên: AK = KC

ΔABD có: AE = ED và EI // AB nên: BI = ID

b) Vì EF là đường trung bình của hình thang ABCD.

Giải bài 28 trang 80 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Lại có EF = EI + IK + KF

Nên IK = EF – (EI + KF) = 8 – (3 + 3) = 2 (cm)