Để xem lời giải chi tiết SGK lớp 4,5,6,7,8,9,10,11,12 vui lòng truy cập website : edusmart.vn

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 6 trang 48: Làm tính cộng:Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

Lời giải

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 6 trang 49: Tìm phân thức đối của Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

Lời giải

Phân thức đối của Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 6 trang 49: Làm tính trừ phân thức Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

Lời giải

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 6 trang 49: Thực hiện phép tính Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

Lời giải

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

Bài 28 (trang 49 SGK Toán 8 Tập 1): Theo qui tắc đổi dấu ta có

Giải bài 28 trang 49 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Áp dụng điều này hãy điền những phân thức thích hợp vào những chỗ trống dưới đây:

Giải bài 28 trang 49 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Lời giải:

Các phân thức cần điền là:

Giải bài 28 trang 49 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Bài 29 (trang 50 SGK Toán 8 Tập 1): Làm tính trừ các phân thức sau:

Giải bài 29 trang 50 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Lời giải:

a)

Giải bài 29 trang 50 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

b)

Giải bài 29 trang 50 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

c)

Giải bài 29 trang 50 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

d)

Giải bài 29 trang 50 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Bài 30 (trang 50 SGK Toán 8 Tập 1): Thực hiện các phép tính sau:

Giải bài 30 trang 50 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Lời giải:

a)

Giải bài 30 trang 50 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

b)

Giải bài 30 trang 50 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Bài 31 (trang 50 SGK Toán 8 Tập 1): Chứng tỏ rằng mỗi hiệu sau đây bằng một phân thức có tử bằng 1:

Giải bài 31 trang 50 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Lời giải:

a)

Giải bài 31 trang 50 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

b)

Giải bài 31 trang 50 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Bài 32 (trang 50 SGK Toán 8 Tập 1): Đố. Đố em tính nhanh được tổng sau:

Giải bài 32 trang 50 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Lời giải:

Áp dụng kết quả Bài 31 a) (trang 50 SGK Toán 8 Tập 1) ta được:

Giải bài 32 trang 50 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Do đó:

Giải bài 32 trang 50 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Bài 33 (trang 50 SGK Toán 8 Tập 1): Làm các phép tính sau:

Giải bài 33 trang 50 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Lời giải:

Giải bài 33 trang 50 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Bài 34 (trang 50 SGK Toán 8 Tập 1): Dùng qui tắc đổi dấu rồi thực hiện các phép tính:

Giải bài 34 trang 50 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Lời giải:

a)

Giải bài 34 trang 50 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

b)

Giải bài 34 trang 50 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Bài 35 (trang 50 SGK Toán 8 Tập 1): Thực hiện các phép tính:

Giải bài 35 trang 50 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Lời giải:

a)

Giải bài 35 trang 50 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

b)

Giải bài 35 trang 50 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Bài 36 (trang 51 SGK Toán 8 Tập 1): Một công ty may phải sản xuất 10000 sản phẩm trong x ngày. Khi thực hiện không những đã làm xong sớm một ngày mà còn làm thêm được 80 sản phẩm.

a) Hãy biểu diễn qua x:

– Số sản phẩm phải sản xuất trong một ngày theo kế hoạch.

– Số sản phẩm thực tế đã làm được trong một ngày.

– Số sản phẩm làm thêm trong một ngày.

b) Tính số sản phẩm làm thêm trong một ngày với x = 25.

Lời giải:

a) Số sản phẩm phải sản xuất trong 1 ngày theo kế hoạch là:

Giải bài 36 trang 51 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Số sản phẩm thực tế đã làm được trong 1 ngày là:

Giải bài 36 trang 51 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Số sản phẩm làm thêm trong 1 ngày là:

Giải bài 36 trang 51 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

b)

Giải bài 36 trang 51 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Vậy với x = 25 thì làm thêm được 20 sản phẩm.

Bài 37 (trang 51 SGK Toán 8 Tập 1): Đố. Cho phân thức

Giải bài 37 trang 51 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Đố em tìm được một phân thức mà khi lấy phân thức đã cho trừ đi phân thức phải tìm thì được một phân thức bằng phân thức đối của phân thức đã cho.

Lời giải:

Giải bài 37 trang 51 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8