Để xem lời giải chi tiết SGK lớp 4,5,6,7,8,9,10,11,12 vui lòng truy cập website : edusmart.vn

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 3 trang 38: Cho phân thức:Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

a) Tìm nhân tử chung của cả tử và mẫu.

b) Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung.

Lời giải

a) Nhân tử chung của cả tử và mẫu: 2x2

b)Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 3 trang 39: Cho phân thức:Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

a) Phân tích tử và mẫu thành nhân tử rồi tìm nhân tử chung của chúng.

b) Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung.

Lời giải

a) 5x + 10 = 5(x + 2)

25x2 + 50x = 25x(x + 2)

⇒ Nhân tử chung của chúng là: 5(x + 2)

b)Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 3 trang 39: Rút gọn phân thức:Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

Lời giải

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 3 trang 39: Rút gọn phân thức :Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

Lời giải

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

Bài 7 (trang 39 SGK Toán 8 Tập 1): Rút gọn phân thức:

Giải bài 7 trang 39 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Lời giải:

Giải bài 7 trang 39 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Bài 8 (trang 40 SGK Toán 8 Tập 1): Trong tờ nháp của một bạn có ghi một số phép rút gọn phân thức như hình sau:

Giải bài 8 trang 40 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Theo em câu nào đúng, câu nào sai? Em hãy giải thích.

Lời giải:

Giải bài 8 trang 40 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Đúng vì đã chia cả tử và mẫu của vế trái cho 3y.

b) Vế phải chứng tỏ đã chia mẫu của vế trái cho 3y + 1 vì 9y + 3 = 3(3y + 1).

Nhưng tử của của vế trái không có nhân tử 3y + 1. Nên phép rút gọn này sai.

c) Sai, vì y không phải là nhân tử chung của tử thức và mẫu thức của vế trái.

d) Đúng, vì đã rút gọn phân thức ở vế trái với nhân tử chung là 3(y + 1).

Giải bài 8 trang 40 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Bài 9 (trang 40 SGK Toán 8 Tập 1): Áp dụng qui tắc đổi dấu rồi rút gọn phân thức:

Giải bài 9 trang 40 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Lời giải:

Giải bài 9 trang 40 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Bài 10 (trang 40 SGK Toán 8 Tập 1): Đố. Đố em rút gọn được phân thức:

Giải bài 10 trang 40 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Lời giải:

Giải bài 10 trang 40 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Bài 11 (trang 40 SGK Toán 8 Tập 1): Rút gọn phân thức:

Giải bài 11 trang 40 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Lời giải:

Giải bài 11 trang 40 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Bài 12 (trang 40 SGK Toán 8 Tập 1): Phân tích tử và mẫu thành nhân tử rồi rút gọn phân thức:

Giải bài 12 trang 40 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Lời giải:

Giải bài 12 trang 40 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Bài 13 (trang 40 SGK Toán 8 Tập 1): Áp dụng qui tắc đổi dấu rồi rút gọn phân thức:

Giải bài 13 trang 40 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Lời giải:

Giải bài 13 trang 40 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8