Giải bài tập SGK toán 8 tập 2 Phần Hình học- Chương 3-Luyện tập trang 68

Bài 18 (trang 68 SGK Toán 8 tập 2): Tam giác ABC có AB = 5cm, AC = 6cm và BC = 7cm. Tia phân giác của góc BAC cắt cạnh BC tại E. Tính các đoạn EB, EC.

Lời giải:

Giải bài 18 trang 68 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8Giải bài 18 trang 68 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Kiến thức áp dụng

+ Tính chất đường phân giác của tam giác:

Trong một tam giác, đường phân giác của một góc chia cạnh đối diện thành hai đoạn thẳng tỉ lệ với hai cạnh kề hai đoạn ấy.

ΔABC, phân giác AD (D ∈ BC) ⇒ Giải bài 15 trang 67 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Giải bài 15 trang 67 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8+ Tính chất dãy tỉ số bằng nhau:

Giải bài 15 trang 67 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8Bài 19 (trang 68 SGK Toán 8 tập 2): Cho hình thang ABCD (AB // CD).

Đường thẳng a song song với DC, cắt các cạnh AD và BC theo thứ tự tại E và F. Chứng minh rằng:

Giải bài 19 trang 68 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8Lời giải:

Giải bài 19 trang 68 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8 Giải bài 19 trang 68 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8Kiến thức áp dụng

Định lý Talet: Nếu một đường thẳng song song với một cạnh của tam giác và cắt hai cạnh còn lại thì nó định ra trên hai cạnh đó những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ.

Cho ΔABC, B’C’ // BC

Giải bài 19 trang 68 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8Bài 20 (trang 68 SGK Toán 8 tập 2): Cho hình thang ABCD (AB // CD). Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Đường thẳng a qua O và song song với đáy của hình thang cắt các cạnh AD, BC theo thứ tự tại E và F (h.26).

Chứng minh rằng OE = OF

Giải bài 20 trang 68 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8Lời giải:

Giải bài 20 trang 68 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8Kiến thức áp dụng

+ Định lý Talet: Nếu một đường thẳng song song với một cạnh của tam giác và cắt hai cạnh còn lại thì nó định ra trên hai cạnh đó những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ.

Giải bài 20 trang 68 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8+ Hệ quả định lý Ta-let : Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh (hoặc cạnh kéo dài) của một tam giác và song song với cạnh còn lại thì nó tạo thành một tam giác mới có ba cạnh tương ứng tỉ lệ với ba cạnh của tam giác đã cho.

Giải bài 20 trang 68 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8Bài 21 (trang 68 SGK Toán 8 tập 2): a) Cho tam giác ABC với đường trung tuyến AM và đường phân giác trong AD. Tính diện tích tam giác ADM, biết AB = m, AC = n (n > m) và diện tích tam giác ABC là S.

b) Khi cho n = 7cm, m = 3cm, hỏi rằng diện tích tam giác ADM chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích tam giác ABC?

Lời giải:

Giải bài 21 trang 68 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8a) Ta có: Giải bài 21 trang 68 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8 (do hai tam giác có chung chiều cao từ đỉnh A)

ΔABC có AD là phân giác

Giải bài 21 trang 68 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8 Giải bài 21 trang 68 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8b) Với n = 7; m = 3, thay vào kết quả phần a ta có:

Giải bài 21 trang 68 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8Vậy diện tích tam giác ADM chiếm 20% diện tích tam giác ABC.

Kiến thức áp dụng

+ Tính chất đường phân giác của tam giác:

Trong một tam giác, đường phân giác của một góc chia cạnh đối diện thành hai đoạn thẳng tỉ lệ với hai cạnh kề hai đoạn ấy.

ΔABC, phân giác AD (D ∈ BC) ⇒ Giải bài 15 trang 67 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Giải bài 15 trang 67 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8Bài 22 (trang 68 SGK Toán 8 tập 2)Đố: Hình 27 cho biết có 6 góc bằng nhau:

Giải bài 22 trang 68 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8Hình 27

Kích thước các đoạn thẳng đã được ghi trên hình. Hãy thiết lập những giá trị từ các kích thước đã cho.

Lời giải:

Giải bài 22 trang 68 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8Giải bài 22 trang 68 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8