Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 10 trang 26: Làm tính chia

a) x3 : x2;

b) 15x7 : 3x2;

c) 20x5 : 12x.

Lời giải

a) x3 : x2 = x(3 – 2) = x1 = x

b) 15x7 : 3x2 = (15 : 3).(x7 : x2 )= 5.x(7-2) = 5x5

c) 20x5 : 12x = (20 : 12) . (x5 : x) = Giải bài tập Toán 8 | Giải toán lớp 8 .x(5-1) = Giải bài tập Toán 8 | Giải toán lớp 8 .x4

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 10 trang 26:

a) Tính 15x2y2 : 5xy2;

b) Tính 12x3y : 9x2.

Lời giải

a) 15x2y2 : 5xy2 = (15:5).(x2 : x).(y2 : y2 ) = 3.x(2-1).1 = 3x

b) 12x3y : 9x2 = (12:9).(x3 : x2 ).y = Giải bài tập Toán 8 | Giải toán lớp 8 .x(3-2).y = Giải bài tập Toán 8 | Giải toán lớp 8 xy

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 10 trang 26:

a) Tìm thương trong phép chia, biết đơn thức bị chia là 15x3y5z, đơn thức chia là 5x2y3.

b) Cho P = 12x4y2 : (-9xy2). Tính giá trị của biểu thức P tại x = -3 và y = 1,005.

Lời giải

a) 15x3y5z : 5x2y3

= (15:5).(x3😡2 ).(y5 : y3 ).z

= 3.x(3-2).y(5-3).z

= 3xy2z

b) P = 12x4y2 : (-9xy2) = [12:(-9)].(x4 : x).(y2:y2 )

=Giải bài tập Toán 8 | Giải toán lớp 8.x(4-1).y(2-2) = Giải bài tập Toán 8 | Giải toán lớp 8 x3y0 = Giải bài tập Toán 8 | Giải toán lớp 8 x3.1 = Giải bài tập Toán 8 | Giải toán lớp 8 x3

Tại x = -3 và y = 1,005 ⇒ P = Giải bài tập Toán 8 | Giải toán lớp 8 (-3)3 = -4.(-9) = 36

Bài 59 (trang 26 SGK Toán 8 Tập 1): Làm tính chia trong các bài 59, 60, 61:

Giải bài 59 trang 26 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Lời giải:

Giải bài 59 trang 26 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Bài 60 (trang 27 SGK Toán 8 Tập 1): Làm tính chia trong các bài 59, 60, 61:

a) x10 + (-x)8

b) (-x)5 : (-x)3

c) (-y)5 : (-y)4

Lời giải:

a) x10 : (-x)8 = x10 : x8 = x10 – 8 = x2

b) (-x)5 : (-x)3 = (-x)5 – 3 = (-x)2 = x2

c) (-y)5 : (-y)4 = (-y)5 – 4 = – y

Bài 61 (trang 27 SGK Toán 8 Tập 1): Làm tính chia trong các bài 59, 60, 61:

Giải bài 61 trang 27 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Lời giải:

Giải bài 61 trang 27 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

c) (-xy)10 : (-xy)5 = (-xy)10 – 5 = (-xy)5= -x5y5

Bài 62 (trang 37 SGK Toán 8 Tập 1): Tính giá trị của biểu thức 15x4y3z2 : 5xy2z2 tại x = 2, y = – 10 và z = 2004.

Lời giải:

Ta có 15x4y3z2 : 5xy2z2 = 3.x4 – 1.y3 – 2.z2 – 2 = 3x3y

Tại x = 2, y = -10, z = 2004 ta được:

3.23(-10) = 3.8.(-10) = -240