Để xem lời giải chi tiết SGK lớp 4,5,6,7,8,9,10,11,12 vui lòng truy cập website : edusmart.vn

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 5 trang 44: Thực hiện phép cộng:Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

Lời giải

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 5 trang 45: Thực hiện phép cộng:Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

Lời giải

x2 + 4x = x(x + 4); 2x + 8 = 2(x + 4)

⇒ MTC = 2x(x + 4)

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 5 trang 45: Thực hiện phép cộng:Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

Lời giải

6y – 36 = 6(y – 6); y2 – 6y = y(y – 6)

⇒ MTC = 6y(y – 6)

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 5 trang 46: Áp dụng các tính chất trên đây của phép cộng các phân thức để làm phép tính sau:

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

Lời giải

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

Bài 21 (trang 46 SGK Toán 8 Tập 1): Thực hiện các phép tính sau:

Giải bài 21 trang 46 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Lời giải:

Giải bài 21 trang 46 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Bài 22 (trang 46 SGK Toán 8 Tập 1): Áp dụng qui tắc đổi dấu để các phân thức có cùng mẫu thức rồi làm tính cộng phân thức:

Giải bài 22 trang 46 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Lời giải:

Giải bài 22 trang 46 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8Giải bài 22 trang 46 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Bài 23 (trang 46 SGK Toán 8 Tập 1): Làm các phép tính sau:

Giải bài 23 trang 46 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Lời giải:

a)

Giải bài 23 trang 46 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

b)

Giải bài 23 trang 46 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

c)

Giải bài 23 trang 46 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

d)

Giải bài 23 trang 46 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Bài 24 (trang 46 SGK Toán 8 Tập 1): Một con mèo đuổi bắt một con chuột. Lần đầu mèo chạy với vận tốc x m/s. Chạy được 3m thì mèo bắt được chuột. Mèo vờn chuột 40 giây rồi thả cho chuột chạy. Sau đó 15 giây mèo lại đuổi bắt nhưng với vận tốc lần đầu là 0,5 m/s. Chạy được 5m mèo lại bắt được chuột. Lần này thì mèo cắn chết chuột. Cuộc săn đuổi kết thúc. Hãy biểu diễn qua x:

– Thời gian lần thức nhất mèo đuổi bắt được chuột.

– Thời gian lần thứ hai mèo đuổi bắt được chuột.

– Thời gian kể từ đầu cho đến khi kết thúc cuộc săn.

Lời giải:

– Thời gian lần thứ nhất mèo đuổi bắt được chuột là:

Giải bài 24 trang 46 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

– Thời gian lần thứ hai mèo đuổi bắt được chuột là:

Giải bài 24 trang 46 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

– Thời gian kể từ đầu đến khi kết thúc cuộc săn:

Giải bài 24 trang 46 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Bài 25 (trang 47 SGK Toán 8 Tập 1): Làm tính cộng các phân thức sau:

Giải bài 25 trang 47 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Lời giải:

a)

Giải bài 25 trang 47 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

b)

Giải bài 25 trang 47 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

c)

Giải bài 25 trang 47 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

d)

Giải bài 25 trang 47 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

e)

Giải bài 25 trang 47 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Bài 26 (trang 47 SGK Toán 8 Tập 1): Một đội máy xúc trên công trường đường Hồ Chí Minh nhận nhiệm vụ xúc 11600m3 đất. Giai đoạn đầu còn nhiều khó khăn nên máy làm việc với năng suất trung bình x m3/ngày và đội đào được 5000m3. Sau đó công việc ổn định hơn, năng suất của máy tang 25m3/ngày.

Hãy biểu diễn:

– Thời gian xúc 5000m3 đầu tiên.

– Thời gian làm nốt phần việc còn lại.

– Thời gian làm việc để hoàn thành công việc.

Lời giải:

Thời gian xúc 5000m3 đầu tiên là:

Giải bài 26 trang 47 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Phần việc còn lại là: 11600 – 5000 = 6600 (m3)

Năng suất làm việc ở phần việc còn lại: x + 25 (m3)

Thời gian làm nốt phần việc còn lại:

Giải bài 26 trang 47 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Thời gian làm việc để hoàn thành công việc:

Giải bài 26 trang 47 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8