Để xem lời giải chi tiết SGK lớp 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 vui lòng truy cập website : edusmart.vn

Bài 1 (trang 94 SGK Hình học 10): Cho tam giác ABC có tọa độ các đỉnh là A(1; 2), B(3; 1) và C(5; 4). Phương trình nào sau đây là phương trình đường cao của tam giác vẽ từ A?

A, 2x + 3y – 8 = 0;

B, 3x – 2y – 5 = 0;

C, 5x – 6y + 7 = 0;

D, 3x – 2y + 5 = 0.

Lời giải

Đường cao vẽ từ A nên phương trình đường cao có vector pháp tuyến là BC= (2;3) .

Vậy chọn đáp án A.

Bài 2 (trang 94 SGK Hình học 10): Cho tam giác ABC với các đỉnh là A(-1; 1), B(4; 7) và C(3; -2), M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Phương trình tham số của trung tuyến CM là:

Giải bài 2 trang 94 SGK hình học 10 | Giải toán lớp 10

Lời giải

Giải bài 2 trang 94 SGK hình học 10 | Giải toán lớp 10

Bài 3 (trang 94 SGK Hình học 10):

Giải bài 3 trang 94 SGK hình học 10 | Giải toán lớp 10

Lời giải

Khử t ở phương trình tham số ta được phương trình tổng quát của (d) là: 2x + y -1 = 0.

Vậy chọn đáp án A.

Bài 4 (trang 94 SGK Hình học 10): Đường thẳng đi qua điểm M(1; 0) và song song với đường thẳng d: 4x + 2y +1 = 0 có phương trình tổng quát là:

A, 4x + 2y + 3 = 0;

B, 2x + y + 4 = 0;

C, 2x + y – 2 = 0;

D, x – 2y + 3 = 0.

Lời giải

Gọi (d’) là đường thẳng đi qua M(1; 0).

Vì (d’) // (d) nên (d’) có phương trình là: 4x + 2y + m = 0, mà M(1; 0) ∈ (d’) nên m = -4.

Vậy phương trình của (d’): 2x + y – 2 = 0.

Vậy chọn đáp án C.

Bài 5 (trang 94 SGK Hình học 10): Cho đường thẳng d có phương trình tổng quát: 3x + 5y + 2006 = 0. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:

Giải bài 5 trang 94 SGK hình học 10 | Giải toán lớp 10

Lời giải

Giải bài 5 trang 94 SGK hình học 10 | Giải toán lớp 10

Bài 6 (trang 95 SGK Hình học 10): Bán kính của đường tròn tâm I(0; -2) và tiếp xúc với đường thẳng Δ : 3x – 4y – 23 = 0 là:

A, 15;

B, 5;

C, 3/5 ;

D, 3.

Lời giải

Giải bài 6 trang 95 SGK hình học 10 | Giải toán lớp 10

Bài 7 (trang 95 SGK Hình học 10):

Giải bài 7 trang 95 SGK hình học 10 | Giải toán lớp 10

Lời giải

Giải bài 7 trang 95 SGK hình học 10 | Giải toán lớp 10

Bài 8 (trang 95 SGK Hình học 10):

Giải bài 8 trang 95 SGK hình học 10 | Giải toán lớp 10

Lời giải

Giải bài 8 trang 95 SGK hình học 10 | Giải toán lớp 10

Bài 9 (trang 95 SGK Hình học 10):

Giải bài 9 trang 95 SGK hình học 10 | Giải toán lớp 10

Lời giải

Giải bài 9 trang 95 SGK hình học 10 | Giải toán lớp 10

Bài 10 (trang 95 SGK Hình học 10): Khoảng cách từ điểm M(0; 3) đến đường thường:

Giải bài 10 trang 95 SGK hình học 10 | Giải toán lớp 10

Lời giải

Giải bài 10 trang 95 SGK hình học 10 | Giải toán lớp 10

Bài 11 (trang 95 SGK Hình học 10): Phương trình nào sau đây là phương trình đường tròn?

Giải bài 11 trang 95 SGK hình học 10 | Giải toán lớp 10

Lời giải

Giải bài 11 trang 95 SGK hình học 10 | Giải toán lớp 10

Bài 12 (trang 95 SGK Hình học 10):

Giải bài 12 trang 95 SGK hình học 10 | Giải toán lớp 10

Bài 13 (trang 95 SGK Hình học 10):

Giải bài 13 trang 95 SGK hình học 10 | Giải toán lớp 10

Bài 14 (trang 96 SGK Hình học 10):

Giải bài 14 trang 96 SGK hình học 10 | Giải toán lớp 10

Lời giải

Giải bài 14 trang 96 SGK hình học 10 | Giải toán lớp 10

Bài 15 (trang 96 SGK Hình học 10):

Giải bài 15 trang 96 SGK hình học 10 | Giải toán lớp 10

Lời giải

Giải bài 15 trang 96 SGK hình học 10 | Giải toán lớp 10

Bài 16 (trang 96 SGK Hình học 10):

Giải bài 16 trang 96 SGK hình học 10 | Giải toán lớp 10

Lời giải

Giải bài 16 trang 96 SGK hình học 10 | Giải toán lớp 10

Bài 17 (trang 96 SGK Hình học 10):

Giải bài 17 trang 96 SGK hình học 10 | Giải toán lớp 10

Lời giải

Giải bài 17 trang 96 SGK hình học 10 | Giải toán lớp 10

Bài 18 (trang 96 SGK Hình học 10):

Giải bài 18 trang 96 SGK hình học 10 | Giải toán lớp 10

Lời giải

Giải bài 18 trang 96 SGK hình học 10 | Giải toán lớp 10

Bài 19 (trang 96 SGK Hình học 10):

Giải bài 19 trang 96 SGK hình học 10 | Giải toán lớp 10

Lời giải

Chọn đáp án D.

Bài 20 (trang 96 SGK Hình học 10):

Giải bài 20 trang 96 SGK hình học 10 | Giải toán lớp 10

Bài 21 (trang 96 SGK Hình học 10):

Giải bài 21 trang 96 SGK hình học 10 | Giải toán lớp 10

Lời giải

Vì (E) có độ dài trục nhỏ là 6(do b = 3) nên mệnh đề IV sai.

Vậy chọn đáp án D.

Bài 22 (trang 97 SGK Hình học 10):

Giải bài 22 trang 97 SGK hình học 10 | Giải toán lớp 10

Lời giải

Giải bài 22 trang 97 SGK hình học 10 | Giải toán lớp 10

Bài 23 (trang 97 SGK Hình học 10):

Giải bài 23 trang 97 SGK hình học 10 | Giải toán lớp 10

Lời giải

Giải bài 23 trang 97 SGK hình học 10 | Giải toán lớp 10

Bài 24 (trang 97 SGK Hình học 10):

Giải bài 24 trang 97 SGK hình học 10 | Giải toán lớp 10

Lời giải

Giải bài 24 trang 97 SGK hình học 10 | Giải toán lớp 10

Bài 25 (trang 97 SGK Hình học 10):

Giải bài 25 trang 97 SGK hình học 10 | Giải toán lớp 10

Lời giải

Giải bài 25 trang 97 SGK hình học 10 | Giải toán lớp 10

Bài 26 (trang 97 SGK Hình học 10):

Giải bài 26 trang 97 SGK hình học 10 | Giải toán lớp 10

Lời giải

Giải bài 26 trang 97 SGK hình học 10 | Giải toán lớp 10

Bài 27 (trang 98 SGK Hình học 10): Cho đương tròn (C) tâm F1 bán kính 2a và một điểm F2 ở bên trong của (C). Tập hợp tâm M của các đường tròn (C’) thay đổi nhưng luôn đi qua F2 và tiếp xúc với (C)(hình dưới) là đường nào sau đây?

A, Đường thẳng;

B, Đường tròn;

C, Elip;

D, Parapol.

Lời giải

Giải bài 27 trang 98 SGK hình học 10 | Giải toán lớp 10

Bài 28 (trang 98 SGK Hình học 10): Khi cho t thay đổi, điểm M(5cost; 4sint) di động trên đường nào sau đây?

A, Elip;

B, Đường thẳng;

C, Parapol;

D, Đường tròn.

Lời giải

Giải bài 28 trang 98 SGK hình học 10 | Giải toán lớp 10

Bài 29 (trang 98 SGK Hình học 10):

Giải bài 29 trang 98 SGK hình học 10 | Giải toán lớp 10

Lời giải

Giải bài 29 trang 98 SGK hình học 10 | Giải toán lớp 10

Bài 30 (trang 98 SGK Hình học 10):

Giải bài 30 trang 98 SGK hình học 10 | Giải toán lớp 10

Lời giải

Giải bài 30 trang 98 SGK hình học 10 | Giải toán lớp 10