Để xem lời giải chi tiết SGK lớp 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 vui lòng truy cập website : edusmart.vn

Bài 1 (trang 62 SGK Hình học 10): Hãy nhắc lại định nghĩa giá trị lượng giác của một góc α với 0o ≤ α ≤ 180o. Tại sao khi α là các góc nhọn thì giá trị lượng giác này lại chính là các tỉ số lượng giác đã được học ở lớp 9?

Lời giải:

Giải bài 1 trang 62 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

Với mỗi góc α (0o ≤ α ≤ 180o) ta xác định một điểm M trên nửa đường tròn đơn vị sao cho xOM = α và giả sử M có tọa độ M(xo; yo). Khi đó:

– sin của góc α là yo, kí hiệu: sinα = yo

Khi α là góc nhọn, trong ΔOAM ta có:

Giải bài 1 trang 62 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

– côsin của góc α là xo, kí hiệu: cosα = xo

Khi α là góc nhọn, trong ΔOAM ta có:

Giải bài 1 trang 62 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

Khi α là góc nhọn, trong ΔOAM ta có:

Giải bài 1 trang 62 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

Khi α là góc nhọn, trong ΔOAM ta có:

Giải bài 1 trang 62 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

(Lưu ý: Trong phần giải trên mình làm gộp 2 ý, các bạn cũng có thể tách riêng từng ý, nhưng như thế khá là dài dòng.)

Bài 2 (trang 62 SGK Hình học 10): Tại sao hai góc bù nhau lại có sin bằng nhau và coossin đối nhau?

Lời giải:

Giải bài 2 trang 62 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

Gọi M(xo; yo) nằm trên nửa đường tròn đơn vị sao cho ∠xOM = α

Khi đó điểm M'(-xo; yo) trên nửa đường tròn đơn vị sao cho ∠xOM’ = 180o – α (tức là ∠xOM’ là bù với ∠xOM = α)

Do đó: sinα = yo = sin(180o – α)

cosα = xo = -(-xo) = -cos(180o – α)

Bài 3 (trang 62 SGK Hình học 10): Nhắc lại định nghĩa tích vô hướng của hai vectơ a và b. Tích vô hướng này với |a| và |b| không đổi đạt giá trị lớn nhất và nhỏ nhất khi nào?

Lời giải:

– Định nghĩa tích vô hướng:

Giải bài 3 trang 62 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

– Từ định nghĩa trên, khi |a| và |b| không đổi thì:

Giải bài 3 trang 62 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

Bài 4 (trang 62 SGK Hình học 10): Trong mặt phẳng Oxy cho vectơ a(-3; 1) và b(2; 2). Hãy tính tích vô hướng a.b.

Lời giải:

Ta có:

Giải bài 4 trang 62 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

Bài 5 (trang 62 SGK Hình học 10): Hãy nhắc lại định lí côsin trong tam giác. Từ các hệ thức này hãy tính cosA, cosB, cosC theo các cạnh của tam giác.

Lời giải:

Định lí côsin trong tam giác ABC có:

Giải bài 5 trang 62 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

Bài 6 (trang 62 SGK Hình học 10): Từ hệ thức a2 = b2 + c2 – 2bccosA trong tam giác, hãy suy ra định lý Pi-ta-go.

Lời giải:

Xét ΔABC vuông tại A, ta có:

a2 = b2 + c2 – 2bccosA

⇔a2 = b2 + c2 – 2bccos90o

⇔a2 = b2 + c2 (vì cos90o = 0)

Đây chính là định lí Pi-ta-go.

Bài 7 (trang 62 SGK Hình học 10): Chứng minh rằng với mọi tam giác ABC, ta có a = 2RsinA, b = 2RsinB, c = 2RsinC, trong đó R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác.

Lời giải:

Theo định lí sin trong tam giác ABC ta có:

Giải bài 7 trang 62 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

Suy ra: a = 2RsinA, b = 2RsinB, c = 2RsinC (đpcm)

Bài 8 (trang 62 SGK Hình học 10): Trong tam giác ABC. Chứng minh rằng

a) Góc A nhọn khi và chỉ khi a2 < b2 + c2

b) Góc A tù khi và chỉ khi a2 > b2 + c2

c) Góc A vuông khi và chỉ khi a2 = b2 + c2

Lời giải:

Theo hệ quả định lí côsin ta có:

Giải bài 8 trang 62 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

a) a2 < b2 + c2 ⇔ b2 + c2 – a2 > 0 ⇔ cosA > 0

⇔ A là góc nhọn

Vậy góc A nhọn khi và chỉ khi a2 < b2 + c2

b) a2 > b2 + c2 ⇔ b2 + c2 – a2 < 0 ⇔ cosA < 0

⇔ A là góc tù

Vậy góc A tù khi và chỉ khi a2 > b2 + c2

c) a2 = b2 + c2

Theo định lí Pitago suy ra A là góc vuông

Vậy góc A vuông khi và chỉ khi a2 = b2 + c2

(Lưu ý: ở phần c) bạn có thể làm như a) và b) để suy ra cosA = 0 cũng được)

Bài 9 (trang 62 SGK Hình học 10): Cho tam giác ABC có ∠A = 60o, BC = 6. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đó

Lời giải:

Theo định lí sin trong tam giác ABC ta có:

Giải bài 9 trang 62 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

Bài 10 (trang 62 SGK Hình học 10): Cho tam giác ABC có a = 12, b = 16, c = 20. Tính diện tích S của tam giác, chiều cao ha, bán kính R, r của các đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp tam giác và đường trung tuyến ma của tam giác

Lời giải:

– Tính diện tích

Giải bài 10 trang 62 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

– Tính ha

Giải bài 10 trang 62 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

– Tính R

Giải bài 10 trang 62 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

– Tính r

Giải bài 10 trang 62 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

– Tính ma

Giải bài 10 trang 62 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

=> ma = √292 = 17,09

Bài 11 (trang 62 SGK Hình học 10): Trong tập hợp các tam giác có hai cạnh là a và b, tìm tam giác có diện tích lớn nhất.

Lời giải:

Ta có:

Giải bài 11 trang 62 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

Do đó để tam giác có diện tích lớn nhất thì sinC lớn nhất.

=> sinC = 1 => ∠C = 90o

Vậy trong tập hợp các tam giác có hai cạnh là a, b thì tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là a, b có diện tích lớn nhất.