Để xem lời giải chi tiết SGK lớp 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 vui lòng truy cập website : edusmart.vn

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số Bài 5 trang 19: Khi đọc các thông tin sau em hiểu đó là các số đúng hay gần đúng ?

Bán kính đường Xích Đạo của Trái Đất là 6378 km.

Khoảng cách từ Mặt Trăng đến Trái Đất là 384 400 km.

Khoảng cách từ Mặt Trời đến Trái Đất là 148 600 000 km

Lời giải

Các thông đó được hiểu là các số gần đúng.

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số Bài 5 trang 20: Tính đường chéo của một hình vuông có cạnh bằng 3cm và xác định độ chính xác của kết quả tìm được. Cho biết √2 = 1,4142135…

Lời giải

Đường chéo của hình vuông có cạnh bằng 3 cm là 3√2 cm.

Ta có: a = 3√2, a = 3.1,41

√Δa =|a – a|= 0,0126 ≤ 0,0127

Vậy độ chính xác là d = 0,0127

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số Bài 5 trang 22: Hãy viết số quy tròn của số gần đúng trong những trường hợp sau

a) 374 529 ± 200

b) 4,1356 ± 0,001

Lời giải

a) Số quy tròn của 374 529 ± 200 là 375000

b) Số quy tròn của 4,1356 ± 0,001 là 4,14

Các bài giải bài tập Toán 10 Đại số khác:

Bài 1 (trang 23 SGK Đại số 10): Biết ∛5 = 1,709975947…..

Viết gần đúng ∛5 theo nguyên tắc làm tròn với hai, ba, bốn chữ số thập phân và ước lượng sai số tuyệt đối.

Lời giải:

– Làm tròn với hai chữ số thập phân: ∛5 = 1,71.

Sai số tuyệt đối: |1,71 – 1,70| = 0,01

– Làm tròn với ba chữ số thập phân: ∛5 = 1,710

Sai số tuyệt đối: |1,710 – 1,709| = 0,001

– Làm tròn với bốn chữ số thập phân: ∛5 = 1,7100

Sai số tuyệt đối: |1,7100 – 1,7099| = 0,0001

Bài 2 (trang 23 SGK Đại số 10): Chiều dài một cái cầu đo được là: l = 1745,25m ± 0,01m.

Hãy viết số quy tròn của số gần đúng 1745,25.

Lời giải:

Ta có: l = 1745,25m ± 0,01m suy ra độ chính xác của số đo là 0,01 m.

Chữ số 5 ở hàng phần trăm nên không đáng tin => ta phải bỏ theo quy tắc làm tròn.

Số quy tròn của 1745,25m là 1745,3 m.

Bài 3 (trang 23 SGK Đại số 10): a) Cho số gần đúng của π là a = 3,141592653589 với độ chính xác là 10-10. Hãy viết số quy tròn của a.

b) Cho b = 3,14 và c = 3,1416 là những giá trị gần đúng của π. Hãy ước lượng sai số tuyệt đối của b và c.

Lời giải:

a) Bỏ chữ số 5 ngay phía sau chữ số 3, rồi cộng thêm 1 vào chữ số 3 đó, ta được số quy tròn là: 3,141592654.

b) Viết b = 3,14; ta có sai số tuyệt đối không quá 0,002.

=> Cách viết này có 3 chữ số đáng tin.

Viết c = 3,1416 ta có sai số không quá 10-4.

=> Cách viết này có 5 chữ số đáng tin.

Bài 4 (trang 23 SGK Đại số 10): Thực hiện các phép sau trên máy tính bỏ túi (trong kết quả lấy 4 chữ số ở phần thập phân).

a) 37.√14 với 4 chữ số ở phần thập phân.

b) ∛15.124 với 4 chữ số ở phần thập phân.

Hướng dẫn cách giải câu a): Nếu dùng máy tính CASIO fx-500 MS ta làm như sau.

Giải bài 4 trang 23 sgk Đại số 10 | Để học tốt Toán 10

Lời giải:

Cách bấm máy tính tương tự như ở phần hướng dẫn trên. Dưới đây là kết quả:

a) 37.√14 = 8183,0047

b) ∛15.124 = 51139,3736

Bài 5 (trang 23 SGK Đại số 10): Thực hiện các phép tính sau trên máy tính bỏ túi.

a) ∛217 : 135 với kết quả có 6 chữ số thập phân

b) (∛42 + ∛37) : 145 với kết quả có 7 chữ số thập phân

c) [(1,23)5 + ∛-42]9 với kết quả có 5 chữ số thập phân

Lời giải:

Cách bấm máy tính tương tự như ở Bài 4 (trang 23 SGK Đại số 10) . Dưới đây là kết quả:

a) ∛217 : 135 = 0.000016

b) (∛42 + ∛37) : 145 = 1029138.10-5

c) [(1,23)5 + ∛-42]9 = -2,3997.10-2