Để xem lời giải chi tiết SGK lớp 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 vui lòng truy cập website : edusmart.vn

Trả lời câu hỏi Toán 10 Hình học Bài 2 trang 9: Hãy kiểm tra các tính chất của phép cộng trên hình 1.8.

Giải bài tập Toán 10 | Giải Toán lớp 10

Lời giải

Giải bài tập Toán 10 | Giải Toán lớp 10

Trả lời câu hỏi Toán 10 Hình học Bài 2 trang 10: Vẽ hình bình hành ABCD. Hãy nhận xét về độ dài và hướng của hai vectơ AB→ và CD→.

Lời giải

Giải bài tập Toán 10 | Giải Toán lớp 10

Về độ dài: hai vectơ AB→ và CD→ có cùng độ dài

Về hướng: hai vectơ AB→ và CD→ có hướng ngược nhau.

Trả lời câu hỏi Toán 10 Hình học Bài 2 trang 10: Cho AB→ + BC→ = 0→. Hãy chứng tỏ BC→ là vectơ đối của AB→.

Lời giải

Giải bài tập Toán 10 | Giải Toán lớp 10

Trả lời câu hỏi Toán 10 Hình học Bài 2 trang 11: Hãy giải thích vì sao hiệu của hai vectơ OB→ và OA→ là vectơ AB→.

Lời giải

Giải bài tập Toán 10 | Giải Toán lớp 10

Bài 1 (trang 12 SGK Hình học 10): Cho đoạn thẳng AB và điểm M nằm giữa A và B sao cho AM > MB. Vẽ các vector

Giải bài 1 trang 12 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

Lời giải:

Giải bài 1 trang 12 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

– Trên đoạn MA, lấy điểm C sao cho:

Giải bài 1 trang 12 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

(Vì MA > MB nên C thuộc đoạn AM).

– Ta có:

Giải bài 1 trang 12 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

Bài 2 (trang 12 SGK Hình học 10): Cho hình bình hành ABCD và điểm M tùy ý. Chứng minh rằng

Giải bài 2 trang 12 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

Lời giải:

Giải bài 2 trang 12 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

Vì ABCD là hình bình hành nên

Giải bài 2 trang 12 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

Bài 3 (trang 12 SGK Hình học 10): Chứng minh rằng đối với tứ giác ABCD bất kỳ ta luôn có:

Giải bài 3 trang 12 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

Lời giải:

Giải bài 3 trang 12 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

a) Ta có:

Giải bài 3 trang 12 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

b) Ta có:

Giải bài 3 trang 12 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

Từ (1) và (2) suy ra:

Giải bài 3 trang 12 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

Bài 4 (trang 12 SGK Hình học 10): Cho tam giác ABC. Bên ngoài của tam giác vẽ các hình bình hành: ABIJ, BCPQ, CARS. Chứng minh rằng

Giải bài 4 trang 12 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

Lời giải:

Giải bài 4 trang 12 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

Ta có:

Giải bài 4 trang 12 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

Do đó:

Giải bài 4 trang 12 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

Bài 5 (trang 12 SGK Hình học 10): Cho tam giác đều ABC cạnh bằng a. Tính độ dài của các vectơ

Giải bài 5 trang 12 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

Lời giải:

Giải bài 5 trang 12 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

Ta có:

Giải bài 5 trang 12 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

Gọi I là giao điểm của AC và BD.

Dễ thấy ABCD là hình thoi nên I là trung điểm BD và vuông tại I.

Giải bài 5 trang 12 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

Bài 6 (trang 12 SGK Hình học 10): Cho hình bình hành ABCD có tâm O. Chứng minh rằng:

Giải bài 6 trang 12 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

Lời giải:

Giải bài 6 trang 12 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

(Áp dụng qui tắc tính tổng, hiệu của hai vectơ để biến đổi đến đpcm)

a)

Giải bài 6 trang 12 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

b)

Giải bài 6 trang 12 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

c)

Giải bài 6 trang 12 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

d)

Giải bài 6 trang 12 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

Bài 7 (trang 12 SGK Hình học 10): Cho vectơ a, b là hai vectơ khác vectơ 0. Khi nào có đẳng thức

Giải bài 7 trang 12 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

Lời giải:

Giải bài 7 trang 12 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

a) Giả sử vẽ hình bình hành ABCD có các kích thước:

Giải bài 7 trang 12 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

b) Tương tự phần a) ta có:

Giải bài 7 trang 12 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

Khi đó hình bình hành ABCD là hình chữ nhật.

Giải bài 7 trang 12 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

Bài 8 (trang 12 SGK Hình học 10): So sánh độ dài, phương và hướng của hai vectơ a và b.

Giải bài 8 trang 12 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

Lời giải:

Giải bài 8 trang 12 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

Vậy hai vectơ a và b là hai vector cùng phương, có cùng độ lớn và ngược chiều nhau. (đpcm)

Bài 9 (trang 12 SGK Hình học 10): Chứng minh rằng

Giải bài 9 trang 12 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

khi và chỉ khi trung điểm của hai đoạn thẳng AD và BC trùng nhau.

Lời giải:

Giải bài 9 trang 12 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

– Chiều thuận: Nếu

Giải bài 9 trang 12 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

=> AB // CD và AB = CD

=> ABCD là hình bình hành. Khi đó AD và BC có trung điểm trùng nhau.

– Chiều nghịch: Nếu trung điểm AD và BC trùng nhau => tứ giác ABCD là hình bình hành

Do đó:

Giải bài 9 trang 12 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

Bài 10 (trang 12 SGK Hình học 10): Cho ba lực

Giải bài 10 trang 12 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

cùng tác động vào một vật tại điểm M và vật đứng yên. Cho biết cường độ của hai lực F1, F2 đều là 100N và ∠AMB = 60o. Tìm cường độ và hướng của lực F3.

Lời giải:

Giải bài 10 trang 12 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

Vẽ hai tia MA, MB sao cho ∠AMB = 60o. Từ điểm M vẽ tia đối MC của tia MD sao cho MC = MD.

Giải bài 10 trang 12 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10