Để xem lời giải chi tiết SGK lớp 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 vui lòng truy cập website : edusmart.vn

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số Bài 3 trang 13: Cho

A = { n ∈ N | n là ước của 12}

B = { n ∈ N | n là ước của 18}

a)Liệt kê các phần tử của A và của B

b) Liệt kê các phần tử của tập hợp C các ước chung của 12 và 18

Lời giải

a) A = {1;2;3;4;6;12}

B = {1;2;3;6;9;18}

b) C = {1;2;3;6}

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số Bài 3 trang 14: Giả sử A, B lần lượt là tập hợp các học sinh giỏi Toán, giỏi Văn của lớp 10E. Biết

A = { Minh, Nam, Lan, Hồng, Nguyệt };

B = { Cường, Lan, Dũng, Hồng, Tuyết, Lê };

(Các học sinh trong lớp không trùng tên nhau)

Gọi C là tập hợp đội tuyển thi học sinh giỏi của lớp gồm các bạn giỏi Toán hoặc giỏi Văn. Hãy xác định tập hợp C.

Lời giải

C={Minh, Nam, Lan, Hồng, Nguyệt; Cường, Dũng, Tuyết, Lê}

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số Bài 3 trang 14: Giả sử tập hợp A các học sinh giỏi của lớp 10E là

A = { An, Minh, Bảo, Cường, Vinh, Hoa, Lan, Tuệ, Quý}.

Tập hợp B các học sinh của tổ 1 lớp 10E là

B = { An, Hùng, Tuấn, Vinh, Lê, Tâm, Tuệ, Quý}.

Xác định tập hợp C các học sinh giỏi của lớp 10E không thuộc tổ 1.

Lời giải

C = {Minh, Bảo, Cường, Hoa, Lan}

Bài 1 (trang 15 SGK Đại số 10): Kí hiệu A là tập hợp các chữ cái trong câu “CÓ CHÍ THÌ NÊN”, B là tập hợp các chữ cái trong câu “CÓ CÔNG MÀI SẮT CÓ NGÀY NÊN KIM”. Hãy xác định A ∩ B, A ∪ B, A \ B và B \ A.

Lời giải:

Ta có: A = {C, O, H, I, T, N, Ê }

B = {C, O, N, G, Ô, M, A, Ă, I, S, T, Y, Ê, K}

A ∩ B = {C, O, I, T, N, Ê}

A ∪ B = { C, O, Ô, N, G, M, A, Ă, I, S, T, Y, Ê, K, H}

A \ B = {H}

B \ A = {G, S, K, M, A, Ô, Ă, Y}

Bài 2 (trang 15 SGK Đại số 10): Vẽ lại và gạch chéo các tập hợp A ∩ B , A ∪ B, A \ B (h.9) trong các trường hợp sau:

Giải bài 2 trang 15 sgk Đại số 10 | Để học tốt Toán 10

Lời giải:

a)

Giải bài 2 trang 15 sgk Đại số 10 | Để học tốt Toán 10

b)

Giải bài 2 trang 15 sgk Đại số 10 | Để học tốt Toán 10

c)

Giải bài 2 trang 15 sgk Đại số 10 | Để học tốt Toán 10

d)

Giải bài 2 trang 15 sgk Đại số 10 | Để học tốt Toán 10

Bài 3 (trang 15 SGK Đại số 10): Trong số 45 học sinh của lớp 10A có 15 bạn được xếp loại học lực giỏi, 20 bạn được xếp loại hạnh kiểm tốt, trong đó có 10 bạn vừa học lực giỏi, vừa có hạnh kiểm tốt. Hỏi

a) Lớp 10A có bao nhiêu bạn được khen thưởng, biết rằng muốn được khen thưởng bạn đó phải học lực giỏi hoặc có hạnh kiểm tốt?

b) Lớp 10A có bao nhiêu bạn chưa được xếp loại học lực giỏi và chưa có hạnh kiểm tốt?

Lời giải:

a) Gọi A là tập hợp các học sinh giỏi, B là tập hợp các học sinh được hạnh kiểm tốt.

Kí hiệu: |A|, |B| để chỉ số phần tử của tập hợp A, B.

Theo đề bài ta có: |A ∩ B| = 10.

Ta có A ∪ B là tập hợp các học sinh được khen thưởng.

Khi đó: |A ∪ B| = |A| + |B| – |A ∩ B| = 15 + 20 – 10 = 25

Vậy số học sinh được khen thưởng là 25 người.

b) Số học sinh chưa được xếp học lực giỏi và chưa có hạnh kiểm tốt là số học sinh chưa được khen thưởng.

Vậy số học sinh loại này là: 45 – 25 = 20 người

Bài 4 (trang 15 SGK Đại số 10): Cho tập hợp A, hãy xác định A ∩ A, A ∪ A, A ∩ ∅, A ∪ ∅, CAA, CA

Lời giải:

A ∩ A = A,                 A ∪ A = A

A ∩ ∅ = ∅,                 A ∪ ∅ = A

CAA = ∅,                     CA∅ = A