Để xem lời giải chi tiết SGK lớp 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 vui lòng truy cập website : edusmart.vn

Trả lời câu hỏi Toán 10 Hình học Bài 1 trang 4: Với hai điểm A, B phân biệt ta có được bao nhiêu vectơ có điểm đầu và điểm cuối là A hoặc B.

Lời giải

Với hai điểm A, B phân biệt ta có được 2 vectơ có điểm đầu và điểm cuối là A hoặc B

Trả lời câu hỏi Toán 10 Hình học Bài 1 trang 5: Hãy nhận xét về vị trí tương đối của các giá của các cặp vectơ sau: Giải bài tập Toán 10 | Giải Toán lớp 10

Giải bài tập Toán 10 | Giải Toán lớp 10

Lời giải

Giải bài tập Toán 10 | Giải Toán lớp 10

Trả lời câu hỏi Toán 10 Hình học Bài 1 trang 6: Khẳng định sau đúng hay sai:

Nếu ba điểm phân biệt A, B, C thẳng hàng thì hai vectơ (AB→ và BC→ cùng hướng.

Lời giải

Khẳng định trên sai, chúng chỉ cùng phương, không cùng hướng.

Trả lời câu hỏi Toán 10 Hình học Bài 1 trang 6: Gọi O là tâm hình lục giác đều ABCDEF. Hãy chỉ ra các vectơ bằng vectơ OA→

Lời giải

Giải bài tập Toán 10 | Giải Toán lớp 10

Vectơ bằng vectơ OA→ là vectơ DO→

Trả lời câu hỏi Toán 10 Hình học Bài 1 trang 6: Khẳng định sau đúng hay sai:

Nếu ba điểm phân biệt A, B, C thẳng hàng thì hai vectơ (AB→ và BC→ cùng hướng.

Lời giải

Khẳng định trên sai, chúng chỉ cùng phương, không cùng hướng.

Trả lời câu hỏi Toán 10 Hình học Bài 1 trang 6: Gọi O là tâm hình lục giác đều ABCDEF. Hãy chỉ ra các vectơ bằng vectơ OA→

Lời giải

Giải bài tập Toán 10 | Giải Toán lớp 10

Vectơ bằng vectơ OA→ là vectơ DO→

Bài 1 (trang 7 SGK Hình học 10): Cho ba vectơ a, b, c đều khác vectơ 0. Các khẳng định sau đúng hay sai?

Giải bài 1 trang 7 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

Lời giải:

a) Đúng

Gọi Δ1, Δ2, Δ3 lần lượt là giá của ba vectơ a, b, c.

– Vectơ a cùng phương với vectơ c => Δ1 //≡ Δ3

– Vectơ b cùng phương với vectơ c => Δ2 //≡ Δ3

=> Δ1 //≡ Δ2

=> Vectơ a cùng phương với vectơ b (theo định nghĩa).

b) Đúng

Giả sử vectơ c có hướng từ trái qua phải.

– Vectơ a ngược hướng với vectơ c nên vectơ a có hướng từ phải qua trái.

– Vectơ b ngược hướng với vectơ c nên vectơ b có hướng từ phải qua trái.

Suy ra hai vectơ a, b cùng hướng.

Bài 2 (trang 7 SGK Hình học 10): Trong hình 1.4, hãy chỉ ra các vectơ cùng phương, cùng hướng, ngược hướng và các vectơ bằng nhau.

Giải bài 2 trang 7 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

Lời giải:

– Các vectơ cùng phương:

Giải bài 2 trang 7 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

– Các vectơ cùng hướng:

Giải bài 2 trang 7 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

– Các vectơ ngược hướng:

Giải bài 2 trang 7 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

– Các vectơ bằng nhau:

Giải bài 2 trang 7 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

Bài 3 (trang 7 SGK Hình học 10): Cho tứ giác ABCD. Chứng minh rằng tứ giác đó là hình bình hành khi và chỉ khi

Giải bài 3 trang 7 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

Lời giải:

Giải bài 3 trang 7 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

– Chiều thuận: Nếu ABCD là hình bình hành thì:

Giải bài 3 trang 7 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

– Chiều nghịch: Nếu

Giải bài 3 trang 7 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

thì: AB // DC và AB = DC

=> ABCD là hình bình hành.

Vậy: tứ giác ABCD là hình bình hành khi và chỉ khi

Giải bài 3 trang 7 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

Bài 3 (trang 7 SGK Hình học 10): Cho tứ giác ABCD. Chứng minh rằng tứ giác đó là hình bình hành khi và chỉ khi

Giải bài 3 trang 7 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

Lời giải:

Giải bài 3 trang 7 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

– Chiều thuận: Nếu ABCD là hình bình hành thì:

Giải bài 3 trang 7 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

– Chiều nghịch: Nếu

Giải bài 3 trang 7 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

thì: AB // DC và AB = DC

=> ABCD là hình bình hành.

Vậy: tứ giác ABCD là hình bình hành khi và chỉ khi

Giải bài 3 trang 7 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

Bài 4 (trang 7 SGK Hình học 10): Cho lục giác đều ABCDEF có tâm O.

a) Tìm các vectơ khác vectơ O→ và cùng phương với vectơ OA→.

b) Tìm các vectơ bằng vectơ AB→.

Lời giải:

Giải bài 4 trang 7 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

a) Các vectơ khác vectơ O→ và cùng phương với vectơ OA→ là:

Giải bài 4 trang 7 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

b) Các vectơ bằng vectơ AB→ là:

Giải bài 4 trang 7 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10