Để xem lời giải chi tiết SGK lớp 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 vui lòng truy cập website : edusmart.vn

Bài 1 (trang 159 SGK Đại số 10):

Giải bài 1 trang 159 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10

Lời giải

Giải bài 1 trang 159 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10

Bài 2 (trang 160 SGK Đại số 10): Cho phương trình : mx2 – 2x – 4m – 1 = 0

a. Chứng mình rằng với mọi giá trị của m ≠ 0 phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt.

b. Tìm giá trị của m để -1 là một nghiệm của phương trình. Sau đó tìm nghiệm còn lại.

Lời giải

Giải bài 2 trang 160 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10

Bài 3 (trang 160 SGK Đại số 10): Cho phương trình : x2 – 4mx +9(m-1)2

a. Xem xét với các giá trị nào của m thì phương trình trên có nghiệm ?

b. Gỉa sử x1, x2 là nghiệm của phương trình đã cho, hãy tính tổng và tích của chúng. Tìm một hệ thức giữa x1 và x2 độc lập với m.

c. Xác định giá trị của m để hiệu các nghiệm của phương trình bằng 4.

Lời giải

Giải bài 3 trang 160 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10Giải bài 3 trang 160 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10

Bài 4 (trang 160 SGK Đại số 10): Chứng minh rằng các bất đẳng thức :

Giải bài 4 trang 160 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10

Lời giải

Giải bài 4 trang 160 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10Giải bài 4 trang 160 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10

Bài 5 (trang 160 SGK Đại số 10): Giải hệ phương trình sau bằng cách đưa về hệ tam giác :

Giải bài 5 trang 160 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10

Lời giải

Giải bài 5 trang 160 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10

Bài 6 (trang 160 SGK Đại số 10):

a. Xét dấu của biểu thức f(x) = 2x(x+2)-(x+2)(x+1)

b. Xét sự biến thiên và vẽ trong cùng một hệ tọa độ vuông góc đồ thị của các hàm số : y = 2x(x+2) ( C1 ) và y = (x+2)(x+1)(C2)

c. Tính các hệ số a, b, c để hàm số y = ax2 + bx + c có giá trị lớn nhất bằng 8 và độ thị của nó đi qua A và B.

Lời giải

Giải bài 6 trang 160 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10Giải bài 6 trang 160 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10Giải bài 6 trang 160 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10Giải bài 6 trang 160 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10Giải bài 6 trang 160 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10

Bài 7 (trang 161 SGK Đại số 10): Chứng minh các hệ thức sau :

Giải bài 7 trang 161 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10

Lời giải

Giải bài 7 trang 161 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10Giải bài 7 trang 161 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10Giải bài 7 trang 161 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10

 

Bài 8 (trang 161 SGK Đại số 10): Rút gọn các biểu thức sau :

Giải bài 8 trang 161 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10

Lời giải

Giải bài 8 trang 161 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10

Bài 9 (trang 161 SGK Đại số 10): Tính :

Giải bài 9 trang 161 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10

Lời giải

Giải bài 9 trang 161 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10Giải bài 9 trang 161 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10Giải bài 9 trang 161 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10

Bài 10 (trang 161 SGK Đại số 10): Rút gọn :

Giải bài 10 trang 161 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10

Lời giải

Giải bài 10 trang 161 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10Giải bài 10 trang 161 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10

Bài 11 (trang 161 SGK Đại số 10): Chứng minh rằng trong tam giác ABC, ta có :

a. tanA + tanB + tanC = tanAtanBtanC

b. sin2A + sin2B + sin2C = 4sinAsinBsinC

Lời giải

Giải bài 11 trang 161 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10

Bài 11 (trang 161 SGK Đại số 10): Chứng minh rằng trong tam giác ABC, ta có :

a. tanA + tanB + tanC = tanAtanBtanC

b. sin2A + sin2B + sin2C = 4sinAsinBsinC

Lời giải

Giải bài 11 trang 161 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10

Bài 12 (trang 161 SGK Đại số 10): Không sử dụng máy tính, hãy tính :

Giải bài 12 trang 161 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10

Lời giải

Giải bài 12 trang 161 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10