Để xem lời giải chi tiết SGK lớp 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 vui lòng truy cập website : edusmart.vn

Bài 1 (trang 155 SGK Đại số 10): Hãy nêu định nghĩa của sinα , cosα và giải thích vì sao ta có :

sin(α +k2 π)=sinα;k ∈Z

cos(α +k2 π)=cosα;k ∈Z

Lời giải

Trên đường tròn lượng giác trong mặt phẳng Oxy, lấy điểm A (1;0)

Giải bài 1 trang 155 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10

Bài 2 (trang 155 SGK Đại số 10): Nêu định nghĩa của tanα , cotα và giải thích vì sao ta có :

tan(α + kπ) = tanα, k ∈Z;

cot(α + kπ) = cotα, k ∈Z;

Lời giải

Giải bài 2 trang 155 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10

Bài 3 (trang 155 SGK Đại số 10): Tính:

Giải bài 3 trang 155 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10

Lời giải

Giải bài 3 trang 155 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10

Bài 4 (trang 155 SGK Đại số 10): Rút gọn biểu thức :

Giải bài 4 trang 155 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10

Lời giải

Giải bài 4 trang 155 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10Giải bài 4 trang 155 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10

Bài 5 (trang 156 SGK Đại số 10): Tính :

Giải bài 5 trang 156 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10

Lời giải

Giải bài 5 trang 156 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10

Bài 6 (trang 156 SGK Đại số 10): Chứng minh rằng :

Giải bài 6 trang 156 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10

Lời giải

Giải bài 6 trang 156 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10Giải bài 6 trang 156 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10

Bài 7 (trang 156 SGK Đại số 10): Chứng minh các đồng nhất thức sau đây:

Giải bài 7 trang 156 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10

Lời giải

Giải bài 7 trang 156 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10Giải bài 7 trang 156 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10

Bài 8 (trang 156 SGK Đại số 10): Chứng minh các biểu thức sau không phụ thuộc x

Giải bài 8 trang 156 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10

Lời giải

Giải bài 8 trang 156 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10Giải bài 8 trang 156 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10Giải bài 8 trang 156 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10