Để xem lời giải chi tiết SGK lớp 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 vui lòng truy cập website : edusmart.vn

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số Bài 4 trang 126: Tính phương sai của bảng 6

Giải bài tập Toán 10 | Giải Toán lớp 10

Lời giải

Giải bài tập Toán 10 | Giải Toán lớp 10

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số Bài 4 trang 126:

Giải bài tập Toán 10 | Giải Toán lớp 10

Lời giải

Độ lệch chuẩn : s = √(s2) = 1,54

Các bài giải bài tập Toán 10 Đại số khác:

Bài 1 (trang 128 SGK Đại Số 10): số đã được lập ở bài tập 1 và của bảng phân bố tần số ghép lớp cho ở bài tập 2 của Bài 1.

Lời giải

Giải bài 1 trang 128 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10Giải bài 1 trang 128 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10

Bài 2 (trang 128 SGK Đại Số 10): Hai lớp 10C, 10D của một trường Trung học phổ thông đồng thời làm bài thi môn Ngữ văn theo cùng một đề thi. Kết quả thi được trình bày ở hai bảng phân bố tần số sau đây:

Điểm thi Ngữ văn của lớp 10C

Điểm thi 5 6 7 8 9 10 Cộng
Tần số 3 7 12 14 3 1 40

Điểm thi Ngữ văn của lớp 10D

Điểm thi 6 7 8 9 Cộng
Tần số 8 18 10 4 40

a) Tính các số trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn của các bảng phân bố đã cho.

b) Xét xem kết quả làm bài thi của môn Ngữ văn ở lớp nào là đều hơn.

Lời giải

Giải bài 2 trang 128 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10Giải bài 2 trang 128 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10

Bài 3 (trang 128 SGK Đại Số 10): Cho hai bảng phân bố tần số ghép lớp

Khối lượng của nhóm cá mè thứ 1

Lớp khối lượng(kg) [0,6;0,8) [0,8;1,0) [1,0;1,2) [1,2;1,4] Cộng
Tần số 4 6 6 4 20

Khối lượng của nhóm cá mè thứ 2

Lớp khối lượng(kg) [0,5;0,7) [0,7;0,9) [0,9;1,1) [1,1;1,3) [1,3;1,5] Cộng
Tần số 3 4 6 4 3 20

a) Tính các số trung bình cộng của các bảng phân bố tần số ghép lớp đã cho.

b) Tính phương sai của các bảng phân bố tần số ghép lớp đã cho.

c) Xét xem nhóm cá nào có khối lượng đồng đều hơn?

Lời giải

Giải bài 3 trang 128 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10Giải bài 3 trang 128 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10