Để xem lời giải chi tiết SGK lớp 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 vui lòng truy cập website : edusmart.vn

 

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số Bài 3 trang 120: Cho bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp sau:

Nhiệt độ trung bình của tháng 12 tại thành phố Vinh từ 1961 đến hết 1990 (30 năm)

Lớp nhiệt độ (oC) Tần số Tần suất (%)
[12; 14) 1 3,33
[14; 16) 3 10,00
[16; 18) 12 40,00
[18; 20) 9 30,00
[20; 22] 5 16,67
Cộng 30 100 %

a) Hãy tính số trung bình cộng của bảng 6 và bảng 8.

b) Từ kết quả đã tính được ở câu a), có nhận xét gì về nhiệt độ ở thành phố Vinh trong tháng 2 và tháng 12 (của 30 năm được khảo sát)

Lời giải

a) Số trung bình cộng của bảng 6 là:

Giải bài tập Toán 10 | Giải Toán lớp 10

Số trung bình cộng của bảng 8 là:

Giải bài tập Toán 10 | Giải Toán lớp 10

b) Nhiệt độ của thành phố Vinh chủ yếu dao động từ 16 đến 18 độ với tần suất 12 lần. Nhiệt độ trung bình của thành phố Vinh trong 30 năm là 17,4 .

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số Bài 3 trang 121:Trong bảng phân bố tần số, các số liệu thống kê đã được sắp thứ tự thành dãy không giảm theo các giá trị của chúng.

Hãy tìm số trung vị của các số liệu thống kê cho ở bảng 9.

Số áo bán được trong một quý ở một quý ở một cửa hàng bán áo sơ mi nam

Cỡ số 36 37 38 39 40 41 42 Cộng
Tần số (số áo bán được) 13 45 126 110 126 40 5 465

Lời giải

Số trung vị của các số liệu trên là: Me = 39

Bài 1 (trang 122 SGK Đại Số 10): Tính số trung bình cộng của các bảng phân bố đã được lập ở các bài tập số 1 và số 2 của Bài 1.

Lời giải

Giải bài 1 trang 122 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10

Bài 2 (trang 122 SGK Đại Số 10): Trong một trường THPT, để tìm hiểu tình hình học môn Toán của hai lớp 10A, 10B, người ta cho hai lớp đó đồng thời làm bài thi môn toàn theo cùng một đề thi và lập được hai bảng phân bố tần số ghép lớp sau đây:

Điểm thi Toán của lớp 10A

Lớp điểm thi Tần số
[0; 2) 2
[2; 4) 4
[4; 6) 12
[6; 8) 28
[8; 10] 4
Cộng 50

Điểm thi Toán của lớp 10B

Lớp điểm thi Tần số
[0; 2) 4
[2; 4) 10
[4; 6) 18
[6; 8) 14
[8; 10] 5
Cộng 51

Hãy tính số trung bình cộng của hai bảng phân bố ở trên và nêu nhận xét về kết quả làm bài thi của hai lớp.

Lời giải

Giải bài 2 trang 122 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10

Nhận xét: Số trung bình cộng điểm thi Toán của lớp 10A cao hơn lớp 10B nên có thể nói lớp 10A có kết quả thi môn Toán tốt hơn lớp 10B.

Bài 3 (trang 123 SGK Đại Số 10): Điều tra tiền lương hàng tháng của 30 công nhân ở một xưởng may, ta có bảng phân bố tần số sau:

Tiền lương của 30 công nhân xưởng may

Tiền lương(nghìn đồng) Tần số
300 3
500 5
700 6
800 5
900 6
100 5
Cộng 30

Tìm mốt của bảng phân bố trên. Nếu ý nghĩa của kết quả tìm được.

Lời giải

Giải bài 3 trang 123 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10

Ý nghĩa: Số công nhân có tiền lương 700.000đ/tháng và 900.000đ/tháng bằng nhau và chiếm đa số.

Bài 4 (trang 123 SGK Đại Số 10): Tiền lương hàng tháng của 7 nhân viên trong một công ty du lịch là: 650, 840, 690, 720, 2500, 3000 (đơn vị: nghìn đồng).

Tìm số trung vị của các số liệu đã thống kê đã cho. Nếu ý nghĩa của kết quả đã tính được.

Lời giải

Bảng số liệu có 7 giá trị, sắp các giá trị theo thứ tự không giảm ta có:

650, 670, 690, 720, 840, 2500, 3000.

Vì số phần tử = 7 là số lẻ nên số trung vị là Me = 720 (số chính giữa của dãy).

Ý nghĩa: vì số trung bình cộng = 1295,71 cao hơn Me rất nhiều nên trong bài toán này thì sử dụng Me đại diện cho mức lương là hợp lý hơn.

Bài 5 (trang 123 SGK Đại Số 10): Cho biết tình hình thu hoạch lúa vụ mùa năm 1980 của ba hợp tác xã ở địa phương V như sau:

Hợp tác xã Năng suất lúa(tạ/ha) Diện tích trồng lúa(ha)
A 40 150
B 38 130
C 36 120

Hãy tính năng suất lúa trung bình của vụ mùa năm 1980 trong toàn bộ ba hợp tác xã kể trên.

Lời giải

Năng suất lúa trung bình vụ mùa năm 1980 của ba xã là:

Giải bài 5 trang 123 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10