Để xem lời giải chi tiết SGK lớp 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 vui lòng truy cập website : edusmart.vn

Trả lời câu hỏi Toán 10 Hình học Bài 2 trang 42: Cho hai vectơ a→ và b→đều khác 0→. Khi nào thì tích vô hướng của hai vectơ đó là số dương ? Là số âm ? Bằng 0 ?

Lời giải

Tích vô hướng của hai vecto là số dương khi góc giữa hai vecto nhỏ hơn 90o.

Tích vô hướng của hai vecto là số âm khi góc giữa hai vecto lớn hơn 90o.

Tích vô hướng của hai vecto bằng 0 khi góc giữa hai vecto bằn

Bài 1 (trang 45 SGK Hình học 10): Cho tam giác vuông cân ABC có AB = AC = a. Tính các tích vô hướng

Giải bài 1 trang 45 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

Lời giải:

Giải bài 1 trang 45 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

Ta có:

Giải bài 1 trang 45 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

Bài 2 (trang 45 SGK Hình học 10): Cho ba điểm O, A, B thẳng hàng và biết OA = a, OB = b. Tính tích vô hướng

Giải bài 2 trang 45 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

trong hai trường hợp:

a) Điểm O nằm ngoài đoạn AB;

b) Điểm O nằm trong đoạn AB.

Lời giải:

Giải bài 2 trang 45 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

a) Ta có:

Giải bài 2 trang 45 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

b) Ta có:

Giải bài 2 trang 45 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

Bài 3 (trang 45 SGK Hình học 10): Cho nửa hình tròn tâm O có đường kính AB=2R. Gọi M và N là hai điểm thuộc nửa đường tròn sao cho hai dây cung AM và BN cắt nhau tại I.

Giải bài 3 trang 45 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

Lời giải:

Giải bài 3 trang 45 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

a)

Giải bài 3 trang 45 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

b) Ta có:

Giải bài 3 trang 45 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

Bài 4 (trang 45 SGK Hình học 10): Trên mặt phẳng Oxy, cho hai điểm A(1; 3), B(1; 2).

a) Tìm tọa độ điểm D nằm trên trục Ox sao cho DA = DB;

b) Tính chu vi tam giác OAB.

c) Chứng tỏ OA vuông góc với AB và từ đó tính diện tích tam giác OAB.

Lời giải:

Giải bài 4 trang 45 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

a) Gọi D(x; 0). Ta có:

Giải bài 4 trang 45 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

Do DA = DB nên:

Giải bài 4 trang 45 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

b) Ta có:

OA2 = 12 + 32 = 10 => OA = √10

AB2 = 32 + (-1)2 = 10 => AB = √10

OB2 = 42 + 22 = 20 => OB = √2.√10

Chu vi ΔOAB là:

PΔOAB = OA + AB + OB = √10 + √10 + √2.√10

= √10 (2 + √2)

c) Ta có: OA2 + AB2 = 20 = OB2

=> ΔOAB vuông tại A hay OA ⊥ AB

Diện tích ΔOAB là:

Giải bài 4 trang 45 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

Bài 5 (trang 46 SGK Hình học 10): Trên mặt phẳng Oxy hãy tính góc giữa hai vectơ a và b trong các trường hợp sau:

Giải bài 5 trang 46 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

Lời giải:

Áp dụng công thức:

Giải bài 5 trang 46 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

a) Ta có:

Giải bài 5 trang 46 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

b) Ta có:

Giải bài 5 trang 46 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

c) Ta có:

Giải bài 5 trang 46 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

Bài 6 (trang 46 SGK Hình học 10): Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho bốn điểm: A(7; -3), B(8; 4), C(1; 5), D(0; –2). Chứng minh rằng tứ giác ABCD là hình vuông.

Lời giải:

Ta có:

Giải bài 6 trang 46 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

=> ABCD là hình bình hành.

Giải bài 6 trang 46 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

=> ABCD là hình chữ nhật.

Mặt khác:

Giải bài 6 trang 46 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

=> AB = AD

=> ABCD là hình vuông (vì hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau) (đpcm).

Bài 7 (trang 46 SGK Hình học 10): Trên mặt phẳng Oxy cho điểm A(-2; 1). Gọi B là điểm đối xứng với điểm A qua gốc tọa độ O. Tìm tọa độ của điểm C có tung độ bằng 2 sao cho tam giác vuông ở C.

Lời giải:

Vì B đối xứng với A(-2; 1) qua O nên ta có: B(2; -1)

Gọi tọa độ C(x; 2).

Giải bài 7 trang 46 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

Nên (*) ⇔ -(2 + x)(2 – x) + 3 = 0

⇔ -4 + x2 + 3 = 0

⇔ x2 = 1 ⇔ x = ±1

Vậy C(1; 2) hay C(-1; 2).

g 90o.

Trả lời câu hỏi Toán 10 Hình học Bài 2 trang 44: Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba điểm A(2; 4), B(1; 2), C(6; 2). Chứng minh AB→ ⊥ AC→.

Lời giải

AB→ = (-1; -2)

AC→ = (4; -2)

AB→.AC→ = (-1).4 + (-2).(-2) = -4 + 4 = 0

AB→ ⊥ AC→.