Để xem lời giải chi tiết SGK lớp 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 vui lòng truy cập website : edusmart.vn

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số Bài 3 trang 89:

a) Giải bất phương trình -2x + 3 > 0 và biểu diễn trên trục số tập nghiệm của nó.

b) Từ đó hãy chỉ ra các khoảng mà nếu x lấy giá trị trong đó thì nhị thức f(x) = -2x + 3 có giá trị

Trái dấu với hệ số của x;

Cùng dấu với hệ số của x.

Lời giải

a)-2x + 3 > 0 ⇔ -2x > -3 ⇔ x < 3/2

Biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

Giải bài tập Toán 10 | Giải Toán lớp 10

b) Nhị thức f(x) = -2x + 3 có giá trị:

Trái dấu với hệ số của x khi x < 3/2

Cùng dấu với hệ số của x khi x > 3/2

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số Bài 3 trang 90: Xét dấu các nhị thức f(x) = 3x + 2, g(x) = -2x + 5.

Lời giải

Giải bài tập Toán 10 | Giải Toán lớp 10

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số Bài 3 trang 92: Xét dấu biểu thức f(x) = (2x – 1)(-x + 3)

Lời giải

Giải bài tập Toán 10 | Giải Toán lớp 10

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số Bài 3 trang 92: Giải bất phương trình x3 – 4x < 0.

Lời giải

x3 – 4x < 0 ⇔ x(x2 – 4) < 0 ⇔ x(x – 2)(x + 2) < 0

Ta có bảng xét dấu

Giải bài tập Toán 10 | Giải Toán lớp 10

Từ bảng xét dấu ta có tập nghiệm của bất phương trình là:

S = (-∞;2) ∪ (0;2)

Bài 1 (trang 94 SGK Đại Số 10): Xét dấu các biểu thức:

Giải bài 1 trang 94 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10

Lời giải

(Lưu ý: Kí hiệu v trong bài giải là viết tắt cho từ “hoặc“)

Giải bài 1 trang 94 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10

c)

f(x)=[-4(2-x)-3(3x+1)]/[(3x+1)(2-x)]

f(x)=-(5x+11)/[(3x+1)(2-x)]

Giải bài 1 trang 94 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10Giải bài 1 trang 94 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10

Bài 2 (trang 94 SGK Đại Số 10): Giải các bất phương trình:

Giải bài 2 trang 94 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10

Lời giải

Điều kiện xác định f(x) là x ≠1, x ≠-1

Giải bài 2 trang 94 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10Giải bài 2 trang 94 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10Giải bài 2 trang 94 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10Giải bài 2 trang 94 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10

Bài 3 (trang 94 SGK Đại Số 10): Giải các bất phương trình:

a) |5x – 4| ≥ 6

b) Giải bài 3 trang 94 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10

Lời giải

a) |5x – 4| ≥ 6

Giải bài 3 trang 94 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: T = (-∞; -2/5] ∪ [2; +∞)

b) Giải bài 3 trang 94 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10

Giải bài 3 trang 94 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: T = (-∞; -5) ∪ (-1; 1) ∪ (1; +∞)