Để xem lời giải chi tiết SGK lớp 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 vui lòng truy cập website : edusmart.vn

Trả lời câu hỏi Toán 10 Hình học Bài 1 trang 35: Tam giác ABC vuông tại A có góc nhọn (ABC) ̂ = α. Hãy nhắc lại định nghĩa các tỉ số lượng giác của góc nhọn α đã học ở lớp 9.

Lời giải

Giải bài tập Toán 10 | Giải Toán lớp 10

Trả lời câu hỏi Toán 10 Hình học Bài 1 trang 35: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, nửa đường tròn tâm O nằm phía trên trục hoành bán kính R = 1 được gọi là nửa đường tròn đơn vị (h.2.2). Nếu cho trước một góc nhọn α thì ta có thể xác định một điểm M duy nhất trên nửa đường tròn đơn vị sao cho ∠(xOM) = α. Giả sử điểm M có tọa độ (xo; yo).

Hãy chứng tỏ rằng sinα = yo, cosα = xo, tanα = yo/xo , cotα = xo/yo .

Lời giải

Giải bài tập Toán 10 | Giải Toán lớp 10 Giải bài tập Toán 10 | Giải Toán lớp 10

Các bài giải bài tập Toán 10 Hình học khác:

Trả lời câu hỏi Toán 10 Hình học Bài 1 trang 38: Tìm các giá trị lượng giác của các góc 120o, 150o.

Lời giải

Các giá trị lượng giác của góc 120o là:

sin ⁡ 120o = sin⁡ ( 180o – 60o ) = sin⁡ 60o = √3/2

cos⁡ ⁡ 120o = -cos⁡ ( 180o – 60o )= -cos⁡ 60o = (-1)/2

Giải bài tập Toán 10 | Giải Toán lớp 10

Các giá trị lượng giác của góc 150o là:

sin⁡ 150o= sin⁡ ( 180o – 30o ) = sin ⁡ 30o = 1/2

cos⁡ 150o= -cos⁡ ( 180o – 30o ) = -cos ⁡ 30o = (-√3)/2

Giải bài tập Toán 10 | Giải Toán lớp 10

Trả lời câu hỏi Toán 10 Hình học Bài 1 trang 38: Khi nào góc giữa hai vectơ bằng 0o ? Khi nào góc giữa hai vectơ bằng 180o.

Lời giải

Góc giữa hai vectơ bằng 0o khi chúng cùng hướng với nhau.

Góc giữa hai vectơ bằng 180o khi chúng ngược hướng với nhau.

Bài 1 (trang 40 SGK Hình học 10): Chứng minh rằng trong tam giác ABC có:

a) sin A = sin(B + C) ;         b) cos A = -cos(B + C)

Lời giải:

a) Trong ΔABC có: A + (B + C) = 180o hay A = 180o – (B + C) nghĩa là A và (B + C) bù nhau.

Theo tính chất của hai góc bù nhau thì: sinA = sin(B+C) (đpcm)

b) Tương tự câu a, ta có: cosA = -cos(B+C) (đpcm)

Bài 2 (trang 40 SGK Hình học 10): Cho AOB là tam giác cân tại O có OA = a và có các đường cao OH và AK. Giả sử ∠AOH = α. Tính AK và OK theo a và α.

Lời giải:

Giải bài 2 trang 40 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

Ta có: OH là đường cao của tam giác cân AOB nên OH là tia phân giác của ∠AOB. Khi đó ∠AOB = 2α.

ΔAOK vuông tại K nên

Giải bài 2 trang 40 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

Bài 3 (trang 40 SGK Hình học 10): Chứng minh rằng:

a) sin105o = sin75o;

b) cos170o = -cos10o;

c) cos122o = -cos58o.

Lời giải:

(Áp dụng tính chất lượng giác của hai góc bù nhau)

a) Ta có: 105o = 180o – 75o

Vậy sin105o = sin75o;

b) Ta có: 170o = 180o – 10o

Vậy cos170o = -cos10o;

c) Ta có: 122o = 180o – 58o

Vậy cos122o = -cos58o.

Bài 4 (trang 40 SGK Hình học 10): Chứng minh rằng với mọi góc α (0o ≤ α ≤ 180o) ta đều có cos2α + sin2α = 1.

Lời giải:

Giải bài 4 trang 40 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

Vẽ đường tròn lượng giác (O; 1). Theo định nghĩa, điểm M(xo; yo) thuộc đường tròn có:

sinα = yo

cosα = xo

Áp dụng định lí Pitago ta có:

xo2 + yo2 = OM2 = 1

⇔ cos2α + sin2α = 1 (đpcm)

(Tham khảo thêm phần Định nghĩa trang 36 sgk Hình học 10)

Bài 5 (trang 40 SGK Hình học 10): Cho góc x, với cosx = 1/3. Tính giá trị của biểu thức: P = 3sin2x + cos2x.

Lời giải:

Ta có: sin2x + cos2x = 1

Giải bài 5 trang 40 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

Do đó: P = 3sin2x + cos2x = 2sin2x + sin2x + cos2x

= 2sin2x + 1

Giải bài 5 trang 40 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

Bài 6 (trang 40 SGK Hình học 10): Cho hình vuông ABCD. Tính

Giải bài 6 trang 40 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

Lời giải:

Giải bài 6 trang 40 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10Giải bài 6 trang 40 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10Giải bài 6 trang 40 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10