Để xem lời giải chi tiết SGK lớp 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 vui lòng truy cập website : edusmart.vn

Bài 1 (trang 128 SGK Đại Số 10): Chỉ rõ các bước để

a) Lập bảng phân bố tần suất ghép lớp.

b) Lập bảng phân bố tần số ghép lớp.

Lời giải

a) Lập bảng phân bố tần suất ghép lớp

Bước 1: Chia bảng số liệu thống kê rời rạch thành các lớp

Bước 2: Ghi số các số liệu thống kê của mỗi lớp ghép vào cột “tần số”

Bước 3: Tính tỉ số (phần trăm) của tần số mỗi lớp chia cho tổng các số liệu thống kê, ghi kết quả vào cột “tần suất”

b) Lập bảng phân bố tần số ghép lớp

Thực hiện bước 1 và bước 2 ở trên.

Bài 2 (trang 129 SGK Đại Số 10): Nếu rõ cách tính số trung bình cộng, số trung vị, mốt, phương sai và độ lệch chuẩn.

Lời giải

a) Số trung bình cộng:

Giải bài 2 trang 129 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10

b) Số trung vị

i) Bước 1: Sắp thứ tự các số liệu thống kê thành dãy không giảm

ii) Bước 2: Số đứng giữa của dãy này là số trung vị: Me (Nếu trong dãy này có hai số đứng giữa thì số trung vị là trung bình cộng của hai số đứng giữa này)

Giải bài 2 trang 129 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10

Bài 3 (trang 129 SGK Đại Số 10): Kết quả điều tra 59 hộ gia đình ở vùng dân cư về số con của mỗi hộ gia đình được ghi trong bảng sau

Giải bài 3 trang 129 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10

a) Lập bảng phân bố tần số và tần suất

b) Nêu nhận xét về số con của 59 gia đình đã được điều tra

c) Tính số trung bình cộng, số trung vị, mốt của các số liệu thống kê đã cho

Lời giải

a)Bảng tần suất và tần số rời rạc:

Số con 1 2 3 4
Tần số 15 22 16 6
Tần suất 25,4% 37,3% 27,1% 10.2%

Giải bài 3 trang 129 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10

Bài 4 (trang 129 SGK Đại Số 10): Cho các số liệu thống kê được ghi trong hai bảng sau

Giải bài 4 trang 129 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10

a) Lập bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp theo nhóm cá thứ 1 với các lớp là

[630; 635) ; [635;640) ; [640; 645) ; [645; 650) ; [650; 655)

b) Lập bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp theo nhóm cá thứ 1 với các lớp là:

[638;642) ; [642; 646) ; [646;650) ; [650; 654] ;

c) Mô tả bảng phân bố tần suất ghép lớp đã được lập ở câu a) bằng cách vẽ biểu đồ tần suất hình cột và đường gấp khúc tần suất

d) Mô tả bảng phân bố tần suất ghép lớp đã được lập ở câu b) bằng cách vẽ biểu đồ tần số hình cột và đường gấp khúc tần số

e) Tính số trung bình cộng, phương sai và độ lệch chuẩn của các bảng phân bố đã lập được

Từ đó, xét xem nhóm cá nào có khối lượng đồng đều hơn

Lời giải

a) Bảng phân bố tần số và tần suất:

Nhóm cá thứ I Tần số Tần suất
[630;635) 1 4,2%
[635;640) 2 8,3%
[640;645) 3 12,5%
[645;650) 6 25%
[650;655] 12 50%
Cộng 24 100%

b) Bảng phân bố tần số và tần suất:

Nhóm cá thứ I Tần số Tần suất
[638;642) 5 19%
[642;646) 9 33%
[646;650) 1 4%
[650;654) 12 44,4%
Cộng 27 100%

c) Biểu đồ tần suất hình cột:

Giải bài 4 trang 129 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10

– Đường gấp khúc tần suất

Giải bài 4 trang 129 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10

d) Biểu đồ tần số

Giải bài 4 trang 129 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10

– Đường gấp khúc tần số

Giải bài 4 trang 129 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10

c) Xét bảng phân bố ở câu a)

– Số trung bình cộng:

Giải bài 4 trang 129 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10

Từ đó ta thấy nhóm cá thứ 2 có khối lượng đồng đều hơn.

Bài 5 (trang 130 SGK Đại Số 10): Cho các số liệu thống kê được ghi trong bảng sau

Mức lương hàng năm của các cán bộ và nhân viên trong một công ty (đơn vị nghìn đồng)

Giải bài 5 trang 130 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10

Tìm mức lương bình quân của các cán bộ và nhân viên trong công ti, số trung vị của các số liệu thống kê đã cho.

Nêu ý nghĩa của số trung vị

Lời giải

– Mức lương bình quân của các cán bộ và nhân viên công ty là số trung bình của bảng lương:

Giải bài 5 trang 130 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10

Ý nghĩa: Số trung vị phân chia dãy số liệu sắp thứ tự thành hai phần bằng nhau.

Bài 6 (trang 130 SGK Đại Số 10): Người ta đã tiến hành thăm dò ý kiến của khách hàng về các mẫu 1,2,3,4,5 của một loại sản phẩm mới được sản xuất ở một nhà máy. Dưới đây là bảng phân bố tần số theo số phiếu tín nhiệm dành cho các mẫu kể trên.

Mẫu 1 2 3 4 5 Cộng
Tần số 2100 1860 1950 2000 2090 10000

a) Tìm mốt của bảng phân bố tần số đã cho

b) Trong sản xuất, nhà máy nên ưu tiên cho mẫu nào?

Lời giải

a) Ta có x1 = 1 có tần số n1 = 2100 (lớn nhất)

⇒ Mốt của bảng phân bố đã cho là: Mo = 1

b) Trong sản xuất, nhà máy nên ưu tiên cho mẫu số 1

Bài 7 (trang 130 SGK Đại Số 10): Cho bảng phân bố tần số

Tiền thưởng (triệu đồng) cho cán bộ và nhân viên trong một công ti.

Tiền thưởng 2 3 4 5 6 Cộng
Tần số 5 15 10 6 7 43

Mốt của bảng phân bố tần số đã cho là

(A) 2 triệu đồng;     (B) 6 triệu đồng;

(C) 3 triệu đồng;     (D) 5 triệu đồng.

Lời giải

Chọn đáp án (C).

Vì số tiền 3 triệu có tần số lớn nhất là 15

Bài 8 (trang 131 SGK Đại Số 10): Cho bảng phân bố tần số

Tuổi 18 19 20 21 22 Cộng
Tần số 10 50 70 29 10 169

Số trung vị của bảng phân bố tần số đã cho là

(A) 18 tuổi;     (B) 20 tuổi

(C) 19 tuổi;     (D) 21 tuổi

Lời giải

Chọn B vì dãy có số phần tử là lẻ.

Bài 9 (trang 131 SGK Đại Số 10): Cho dãy số liệu thống kê: 21, 23, 24, 25, 22, 20.

Số trung bình cộng của các số liệu thống kê đã cho là

(A) 23,5 ;     (B) 22

(C) 22,5 ;     (D) 14

Lời giải

Chọn (C) vì:

Giải bài 9 trang 131 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10

Bài 10 (trang 131 SGK Đại Số 10): Cho dãy số liệu thống kê: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Phương sai của các số liệu thống kê đã cho là

(A) 1 ;     (B) 2

(C) 3 ;     (D) 4

Lời giải

Chọn (D) vì phương sai

Giải bài 10 trang 131 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10

Bài 11 (trang 131 SGK Đại Số 10): Ba nhóm học sinh gồm 10 người, 15 người , 25 người. Khối lượng trung bình của mỗi nhóm lần lượt là: 50kg, 38kg, 40kg. Khối lượng trung bình của cả ba nhóm học sinh là:

(A) 41,4kg ;     (B) 42,4kg

(C) 26 kg ;     (D) 37 kg

Lời giải

Chọn (A) vì khối lượng trung bình

Giải bài 11 trang 131 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10