Bài 11 (trang 48 SGK Toán 9 Tập 1): Hãy biểu diễn các điểm sau trên mặt phẳng tọa độ: A(-3; 0), B(-1; 1), C(0; 3), D(1; 1), E(3; 0), F(1; -1), G(0; 3), H(-1; -1).

Lời giải:

Biểu diễn các điểm trên mặt phẳng tọa độ:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Bài 12 (trang 48 SGK Toán 9 Tập 1): Cho hai hàm số bậc nhất y = ax + 3. Tìm hệ số a, biết rằng khi x = 1 thì y = 2,5.

Lời giải:

Thay x = 1, y = 2,5 vào y = ax + 3 ta được:

2,5 = a.1 + 3

=> a = 2,5 – 3 = -0,5

Vậy a = -0,5

Bài 13 (trang 48 SGK Toán 9 Tập 1): Với những giá trị nào của m thì mỗi hàm số sau là hàm số bậc nhất?

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Lời giải:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Bài 14 (trang 48 SGK Toán 9 Tập 1): Hàm số bậc nhất y = (1 – √5)x – 1.

a) Hàm số trên là đồng biến hay nghịch biến trên R? Vì sao?

b) Tính giá trị của y khi x = 1 + √5.

c) Tính giá trị của x khi y = √5

Lời giải:

a) Ta có a = 1- √5 < 0 nên hàm số đã cho nghịch biến trên R.

b) Khi x = 1 + √5 ta có:

y = (1 – √5).(1 + √5) – 1 = (1 – 5) – 1 = -5

c) Khi y = √5 ta có:

√5 = (1 – √5)x – 1

=> √5 + 1 = (1 – √5)x

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

(hoặc trục căn thức ở mẫu như dưới đây:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9