Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 9 trang 35: Tìm căn bậc ba của mỗi số sau

a) 27;        b) -64;        c) 0;        d) 1/125

Lời giải

a) 3√27 = 3√(33)= 3

b) 3√(-64) = 3√(-8)3 =-8

c) 3√0 = 0

Giải bài tập Toán 9 | Giải Toán lớp 9

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 9 trang 36: Tính 3√1728 : 3√64 theo hai cách.

Lời giải

Cách 1: 3√1728 : 3√64 = 12:4 = 3

Cách 2: 3√1728:3√64 = 3√(1728/64) = 3√27 = 3

Bài 67 (trang 36 SGK Toán 9 Tập 1): Hãy tìm

∛512 ;    ∛-729 ;    ∛0,064 ;    ∛-0,216 ;    ∛-0,008

Lời giải:

∛512 = ∛83 = 8

∛-729 = ∛(-9)3 = -9

∛0,064 = ∛(0,4)3 = 0,4

∛-0,216 = ∛(-0,6)3 = -0,6

∛-0,008 = ∛(-0,2)3 = -0,2

Chú ý: Bạn có thể tìm các căn bậc ba ở trên bằng máy tính bỏ túi.

(Ghi nhớ: Các bạn nên ghi nhớ một số lũy thừa bậc 3 của các số < 10:

23 = 8;    33 = 27;    43 = 64;    53 = 125;

63 = 216;    73 = 343;    83 = 512;    93 = 729)

Bài 68 (trang 36 SGK Toán 9 Tập 1): Tính

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Lời giải:

a) ∛27 – ∛-8 – ∛125 = ∛33 – ∛(-2)3 – ∛53

= 3 – (-2) – 5 = 3 + 2 – 5 = 0

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

= ∛27 – ∛216 = ∛33 – ∛63

= 3 – 6 = -3

Bài 69 (trang 36 SGK Toán 9 Tập 1): So sánh

a) 5 và ∛123 ;            b) 5∛6 và 6∛5.

Lời giải:

a) Ta có: 5 = ∛53 = ∛125

Vì ∛125 > ∛123 nên 5 > ∛123

b) Ta có: 5∛6 = ∛53.6 = ∛125.6 = ∛750

6∛5 = ∛63.5 = ∛216.5 = ∛1080

Vì ∛750 < ∛1080 nên 5∛6 < 6∛5