Bài 62 (trang 33 SGK Toán 9 Tập 1): Rút gọn các biểu thức sau:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Lời giải:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

9√6 + 3√6 – √6 = 11√6

c) (√28 – 2√3 + √7)√7 + √84

= (√4.7 – 2√3 + √7)√7 + √4.21

= (2√7 – 2√3 + √7)√7 + 2√21

= (3√7 – 2√3)√7 + 2√21

= 3.7 – 2√21 + 2√21 = 21

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Bài 63 (trang 33 SGK Toán 9 Tập 1): Rút gọn các biểu thức sau:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Lời giải:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Bài 64 (trang 33 SGK Toán 9 Tập 1): Chứng minh các đẳng thức sau:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Lời giải:

a) Biến đổi vế trái:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

b) Biến đổi vế trái:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

(vì a + b > 0 nên |a + b| = a + b; b2 > 0)

Bài 65 (trang 34 SGK Toán 9 Tập 1): Rút gọn rồi so sánh giá trị của M với 1, biết:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

với a > 0 và a ≠ 1.

Lời giải:

Ta có:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Vậy M < 1.

Bài 66 (trang 34 SGK Toán 9 Tập 1): Giá trị của biểu thức

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Lời giải:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9