Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 4 trang 16: Tính và so sánh Giải bài tập Toán 9 | Giải Toán lớp 9

Lời giải

Giải bài tập Toán 9 | Giải Toán lớp 9

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 4 trang 17: Tính

Giải bài tập Toán 9 | Giải Toán lớp 9

Lời giải

Giải bài tập Toán 9 | Giải Toán lớp 9

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 4 trang 18: Tính

Giải bài tập Toán 9 | Giải Toán lớp 9

Lời giải

Giải bài tập Toán 9 | Giải Toán lớp 9

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 4 trang 18: Rút gọn

Giải bài tập Toán 9 | Giải Toán lớp 9

Lời giải

Giải bài tập Toán 9 | Giải Toán lớp 9

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 4 trang 18: Tính

Giải bài tập Toán 9 | Giải Toán lớp 9

Lời giải

Giải bài tập Toán 9 | Giải Toán lớp 9

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 4 trang 18: Rút gọn

Giải bài tập Toán 9 | Giải Toán lớp 9

Lời giải

Giải bài tập Toán 9 | Giải Toán lớp 9

Bài 28 (trang 18 SGK Toán 9 Tập 1): Tính:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Lời giải:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Bài 29 (trang 19 SGK Toán 9 Tập 1): Tính:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Lời giải:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Bài 30 (trang 19 SGK Toán 9 Tập 1): Rút gọn các biểu thức sau:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Lời giải:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

(Vì x > 0 nên |x| = x; y2 > 0 với mọi y ≠ 0)

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

(Vì x2 ≥ 0 với mọi x; và vì y < 0 nên |2y| = – 2y)

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

(Vì x < 0 nên |5x| = – 5x; y > 0 nên |y3| = y3)

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

(Vì x2y4 = (xy2)2 > 0 với mọi x ≠ 0, y ≠ 0)

Bài 31 (trang 19 SGK Toán 9 Tập 1): a) So sánh … b) Chứng minh rằng …

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Lời giải:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

√25 – √16 = √52 – √42 = 5 – 4 = 1

Vì 3 > 1 nên

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

(Lưu ý: Ở phần giải trên có sử dụng kết quả của phần b) Bài 26 (trang 16 SGK Toán 9 Tập 1), trong đó áp dụng cho hai số là (a – b) và b.)