Trong không gian Oxyz cho 3 vectơ: a = (-1; 1; 0), b =(1; 1; 0) và c = (1; 1; 1). Sử dụng giả thiết này để trả lời các câu hỏi 1, 2 và 3 sau đây.

Bài 1 (trang 94 SGK Hình học 12): Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

Giải bài 1 trang 94 sgk Hình học 12 | Để học tốt Toán 12

Lời giải:

A.Đúng    B.Đúng   C.Đúng

Đáp án ABC đúng.Giải bài 1 trang 94 sgk Hình học 12 | Để học tốt Toán 12

Trong không gian Oxyz cho 3 vectơ: a = (-1; 1; 0), b =(1; 1; 0) và c = (1; 1; 1). Sử dụng giả thiết này để trả lời các câu hỏi 1, 2 và 3 sau đây.

Bài 2 (trang 94 SGK Hình học 12): Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Giải bài 2 trang 94 sgk Hình học 12 | Để học tốt Toán 12

Lời giải:

Giải bài 2 trang 94 sgk Hình học 12 | Để học tốt Toán 12

Bài 3 (trang 94 SGK Hình học 12): Cho hình bình hành có

Giải bài 3 trang 94 sgk Hình học 12 | Để học tốt Toán 12

Lời giải:

Chọn đáp án A.

Ta có: A(-1; 1; 0) và B( 1; 1; 0)

Gọi I là tâm của hình bình hành OADB. Khi đó I là trung điểm của đoạn thẳng AB. Vậy I(0; 1; 0).

Bài 4 (trang 94 SGK Hình học 12): Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A)Bốn điểm A, B, C, D tạo thành một tứ diện.

B)Tam giác ABD là tam giác đều.

C)AB ⊥ CD.

D)Tam giác BCD là tam giác vuông.

Lời giải:

Giải bài 4 trang 94 sgk Hình học 12 | Để học tốt Toán 12

Bài 5 (trang 95 SGK Hình học 12):

Giải bài 5 trang 95 sgk Hình học 12 | Để học tốt Toán 12

Lời giải:

Giải bài 5 trang 95 sgk Hình học 12 | Để học tốt Toán 12

Bài 6 (trang 95 SGK Hình học 12): Mặt cầu ngoại tiếp tứ giác ABCD có bán kính bằng:

Giải bài 6 trang 95 sgk Hình học 12 | Để học tốt Toán 12

Lời giải:

Giải bài 6 trang 95 sgk Hình học 12 | Để học tốt Toán 12

Bài 7 (trang 95 SGK Hình học 12): Cho mặt phẳng (α) đi qua điểm M(0; 0; -1) và song song với giá của hai vectơ …

Giải bài 7 trang 95 sgk Hình học 12 | Để học tốt Toán 12

Lời giải:

Giải bài 7 trang 95 sgk Hình học 12 | Để học tốt Toán 12

Bài 8 (trang 95 SGK Hình học 12): Cho ba điểm A(0; 2; 1), B(3; 0; 1), C(1; 0; 0). Phương trình mặt phẳng (ABC) là:

A) 2x – 3y – 4z + 2 = 0

B) 2x + 3y – 4z – 2 = 0

C) 4x + 6y – 8z + 2 = 0

D) 2x – 3y – 4z + 1 = 0

Lời giải:

Giải bài 8 trang 95 sgk Hình học 12 | Để học tốt Toán 12

Bài 9 (trang 95 SGK Hình học 12): Gọi (α) là mặt phẳng cắt ba trục tọa độ tại ba điểm M(8; 0; 0), N(0; -2; 0), P(0; 0; 4). Phương trình của (α) là:

Giải bài 9 trang 95 sgk Hình học 12 | Để học tốt Toán 12

Lời giải:

Giải bài 9 trang 95 sgk Hình học 12 | Để học tốt Toán 12

Bài 10 (trang 95 SGK Hình học 12): Cho ba mặt phẳng …

Giải bài 10 trang 95 sgk Hình học 12 | Để học tốt Toán 12

Lời giải:

Giải bài 10 trang 95 sgk Hình học 12 | Để học tốt Toán 12

Bài 11 (trang 96 SGK Hình học 12): Cho đường thẳng đi qua điểm M(2; 0; -1) và có vecto chỉ phương a = (4; -6; 2). Phương trình tham số của đường thẳng Δ là:

Giải bài 11 trang 96 sgk Hình học 12 | Để học tốt Toán 12

Lời giải:

Giải bài 11 trang 96 sgk Hình học 12 | Để học tốt Toán 12

Bài 12 (trang 96 SGK Hình học 12): Cho d là dường thẳng đi qua điểm A(1; 2; 3) và vuông góc với mặt phẳng(α): 4x + 3y – 7z + 1 =0. Phương trình tham số của d là:

Giải bài 12 trang 96 sgk Hình học 12 | Để học tốt Toán 12

Lời giải:

Giải bài 12 trang 96 sgk Hình học 12 | Để học tốt Toán 12

Bài 13 (trang 96 SGK Hình học 12): Cho hai đường thẳng d1 = …

Giải bài 13 trang 96 sgk Hình học 12 | Để học tốt Toán 12

Lời giải:

Giải bài 13 trang 96 sgk Hình học 12 | Để học tốt Toán 12

Bài 14 (trang 97 SGK Hình học 12): Cho mặt phẳng (α): 2x + y + 3z + 1 = 0 và đường thẳng d có phương trình tham số:

Giải bài 14 trang 97 sgk Hình học 12 | Để học tốt Toán 12

Lời giải:

Giải bài 14 trang 97 sgk Hình học 12 | Để học tốt Toán 12

Bài 15 (trang 97 SGK Hình học 12): Gọi S là mặt cầu tâm I(2; 1; -1) và tiếp xúc với mặt phẳng (α) có phương trình: 2x – 2y – z + 3 = 0. Bán kính của (S) bằng:

Giải bài 15 trang 97 sgk Hình học 12 | Để học tốt Toán 12

Lời giải:

Giải bài 15 trang 97 sgk Hình học 12 | Để học tốt Toán 12