Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 3 trang 136: Cho z = 2 + 3i. Hãy tính z + u- và z.u-. Nêu nhận xét.

Lời giải:

u- = 2 – 3i

z + u- = 2 + 3i + 2 – 3i = 4

z . u- = (2 + 3i).(2 – 3i) = 4 – 3i.3i = 4 + 9 = 13.

Ta có: z + u- = Rez và z . u- = |z|2.

Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 3 trang 138: Thực hiện các phép chia sau:

Giải bài tập Toán 12 | Giải Toán lớp 12

Lời giải:

Giải bài tập Toán 12 | Giải Toán lớp 12

Bài 1 (trang 138 SGK Giải tích 12): Thực hiện các phép chia sau:

Giải bài 1 trang 138 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Lời giải:

Giải bài 1 trang 138 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Bài 2 (trang 138 SGK Giải tích 12): Tìm nghịch đảo của z là:

a) z = 1 + 2i

b) z = √2 – 3i

c) z = i

d) z = 5 + i√3

Lời giải:

Giải bài 2 trang 138 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Bài 3 (trang 138 SGK Giải tích 12): Thực hiện các phép tính sau:

Giải bài 3 trang 138 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Lời giải:

Giải bài 3 trang 138 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Bài 4 (trang 138 SGK Giải tích 12): Giải các phương trình sau:

a) (3 – 2i)x + (4 + 5i) = 7 + 3i

b) (1 + 3i)x – (2 + 5i) = (2 + i)x

c) [x/(4 – 3i)] + (2 – 3i) = 5 – 2i

Lời giải:

Giải bài 4 trang 138 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *