Phần trắc  nghiệm

Bài 1 (trang 144 SGK Giải tích 12): Số nào trong các số sau là số thực?

Giải bài 1 trang 144 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Lời giải:

Chọn đáp án B.

Giải bài 1 trang 144 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Bài 2 (trang 144 SGK Giải tích 12): Số nào trong các số sau là số ảo?

Giải bài 2 trang 144 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Lời giải:

Chọn đáp án C.

Giải bài 2 trang 144 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Bài 3 (trang 144 SGK Giải tích 12): Đẳng thức nào sau đây là đẳng thức đúng?

(A). i1977=-1

(B). i2345=i

(C). i2005=1

(D). i2006=-i

Lời giải:

Chọn đáp án B.

Ta có: i(4k+r)=ir (với k, r ∈ N)

2345=4k+1=>i2345=i

Bài 4 (trang 144 SGK Giải tích 12): Đẳng thức nào trong các đẳng thức sau là đúng?

(A). (1-i)8=-16

(B). (1+i)8=16i

(C). (1+i)8=16

(D). (1+i)8=-16i

Lời giải:

Chọn đáp án B.

Ta có: (1+i)8=[(1+i)2 ]4=(2i)4=24 i4=24=16

Bài 5 (trang 144 SGK Giải tích 12): Biết nghịch đảo của số phức z bằng số phức liên hợp của nó, trong các kết luận sau, kết luận nào là đúng?

(A). z ∈ R

(B). |z| = 1

(C). z là số thuần ảo

(D). |z| = -1

Lời giải:

Giải bài 5 trang 144 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Bài 6 (trang 144 SGK Giải tích 12): Trong các kết luận sau, kết luận nào là sai?

A. Mô đun của số phức z là một số thực

B. Mô đun của số phức z là một số phức

C. Mô đun của số phức z là một số thực dương

D. Mô đun của số phức z là một số thực không âm.

Lời giải:

Chọn đáp án C.

Giả sử cho số phức z = a + bi, mô đun của z là |z|=√(a2+b2)≥0

Số 0 là số phức có mô đun bằng 0.|0+0i|=0