Trả lời câu hỏi Toán 12 Hình học Bài 3 trang 22: Có thể chia (H1) thành bao nhiêu khối lập phương bằng (H0) ?

Giải bài tập Toán 12 | Giải Toán lớp 12

Lời giải:

Có thể chia (H1 ) thành 5 khối lập phương (H0 )

Trả lời câu hỏi Toán 12 Hình học Bài 3 trang 22: Có thể chia (H2) thành bao nhiêu khối hộp chữ nhật bằng (H1)?

Giải bài tập Toán 12 | Giải Toán lớp 12

Lời giải:

Có thể chia (H2 ) thành 4 khối hộp chữ nhật (H1 )

Trả lời câu hỏi Toán 12 Hình học Bài 3 trang 22: Có thể chia (H) thành bao nhiêu khối hộp chữ nhật bằng (H2) ?

Giải bài tập Toán 12 | Giải Toán lớp 12

Lời giải:

Có thể chia (H) thành 3 khối hộp chữ nhật (H2 )

Trả lời câu hỏi Toán 12 Hình học Bài 3 trang 24: Kim tự tháp Kê-ốp ở Ai Cập (h.1.27) được xây dựng vào khoảng 2500 năm trước Công nguyên. Kim tự tháp này là một khối chóp tứ giác đều có chiều cao 147 m, cạnh đáy dài 230 m. Hãy tính thể tích của nó.

Giải bài tập Toán 12 | Giải Toán lớp 12

Lời giải:

Kim tự tháp là khối chóp tứ giác đều nên đáy là hình tam giác đều có cạnh 230m

Đường cao của mặt đáy là:

Giải bài tập Toán 12 | Giải Toán lớp 12

Diện tích đáy là:

Giải bài tập Toán 12 | Giải Toán lớp 12

Thể tích kim tự tháp là

1/3.52900 √3/4.147 ≈ 1 122 412,225(m3 )

Bài 1 (trang 25 SGK Hình học 12): Tính thể tích khối tứ diện đều cạnh a.

Lời giải:

Giải bài tập Toán 12 | Để học tốt Toán 12Giải bài tập Toán 12 | Để học tốt Toán 12

Bài 2 (trang 25 SGK Hình học 12): Tính thể tích khối bát diện đều cạnh a.

Lời giải:

Giải bài tập Toán 12 | Để học tốt Toán 12Giải bài tập Toán 12 | Để học tốt Toán 12

Bài 3 (trang 25 SGK Hình học 12): Cho khối hộp ABCD.A’B’C’D’. Tính tỉ số giữa thể tích của khối hộp đó và thể tích của khối tứ diện ACB’D’.

Lời giải:

Giải bài tập Toán 12 | Để học tốt Toán 12Giải bài tập Toán 12 | Để học tốt Toán 12

Bài 4 (trang 25 SGK Hình học 12): Cho khối chóp S.ABC. Trên các đoạn thằng SA, SB, SC lần lượt lấy ba điểm A’, B’, C’ khác với S. Chứng minh rằng:

Giải bài tập Toán 12 | Để học tốt Toán 12

Lời giải:

Giải bài tập Toán 12 | Để học tốt Toán 12

Gọi H và K lần lượt là hình chiếu vuông góc của A và A’ trên mp(SBC), đặt AH = h1 và A’K = h2 , S1 và S2 lần lượt là diện tích của hai tam giác SBC và SB’C’, ta có:

Giải bài tập Toán 12 | Để học tốt Toán 12

Bài 5 (trang 26 SGK Hình học 12): Cho tam giác ABC, vuông cân ở A và AB = a. Trên đường thẳng qua C, vuông góc với mặt phẳng (ABC) lấy điểm D sao cho CD = a. Mặt phẳng qua C vuông góc với BD cắ BD tại F và cắt AD tại E. Tính thể tích khối tứ diện CDEF theo a.

Lời giải:

Giải bài tập Toán 12 | Để học tốt Toán 12Giải bài tập Toán 12 | Để học tốt Toán 12

Bài 6 (trang 26 SGK Hình học 12): Cho hai đường thẳng chéo nhau d và d’. Đoạn thẳng AB có độ dài bằng a trượt trên d, đoạn thẳng CD có độ dài bằng b trượt trên d’. Chứng minh rằng khối tứ diện ABCD có thể tích không đổi.

Lời giải:

Giải bài tập Toán 12 | Để học tốt Toán 12Giải bài tập Toán 12 | Để học tốt Toán 12