Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 2 trang 57: Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ đồ thị của các hàm số sau và nêu nhận xét về tập xác định của chúng: y = x^2, y = x^(1/2), y = x^(-1).

Lời giải:

Đồ thị của hàm số y = x2: đường màu đỏ.

Đồ thị của hàm số y = x(1/2): đường màu xanh.

Đồ thị của hàm số y = x(-1) đường màu tím.

Giải bài tập Toán 12 | Giải Toán lớp 12

Ta có:

Tập xác định của hàm số y = x2 là R.

Tập xác định của hàm số y = x(1/2) là [0,+∞).

Tập xác định của hàm số y = x(-1)là R\{0}.

Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 2 trang 57: Tính đạo hàm của các hàm số:

Giải bài tập Toán 12 | Giải Toán lớp 12

Lời giải:

Giải bài tập Toán 12 | Giải Toán lớp 12

Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 2 trang 58: Tính đạo hàm của hàm số y = (3x2 – 1)(-√2).

Lời giải:

y’= [(3x2 – 1)(-√2)]’

= -√2.(3x2 – 1)(-√2-1).(3x2 – 1)’

= -√2.(3x2 – 1)(-√2-1).6x

= -6√2 x.(3x2 – 1)(-√2-1).

Bài 1 (trang 60 SGK Giải tích 12): Tìm tập xác định của các hàm số:

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Lời giải:

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Bài 2 (trang 61 SGK Giải tích 12): Tính đạo hàm của các hàm số:

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Lời giải:

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Bài 3 (trang 61 SGK Giải tích 12): Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số:

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Lời giải:

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Bài 4 (trang 61 SGK Giải tích 12): Hãy so sánh các số sau với 1:

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Lời giải:

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Bài 5 (trang 61 SGK Giải tích 12): So sánh

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Lời giải:

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12