Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 4 trang 71: Cho biết năm 2003, Việt Nam có 80902400 người và tỉ lệ tăng dân số là 1,47%. Hỏi năm 2010 Việt Nam sẽ có bao nhiêu người, nếu tỉ lệ tăng dân số hằng năm không đổi ?

Lời giải:

Từ năm 2003 đến năm 2010 là 7 năm.

Vậy năm 2010 Việt Nam sẽ có số người là: 80902400.(1 + 0.0147)7 = 89603511,14.

Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 4 trang 71: Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số mũ ? Với cơ số bao nhiêu ?

a) y = (√3)x;

b) y = 5x/3;

c) y = x-4;

d) y = 4-x.

Lời giải:

Các hàm số mũ là y = (√3)x với cơ số là √3, y = 5x/3 với số mũ là 51/3, y = 4-x với cơ số là 4-1.

Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 4 trang 75: Tìm đạo hàm của hàm số y = ln(x + √(1+ x^2 )).

Lời giải:

Giải bài tập Toán 12 | Giải Toán lớp 12

Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 4 trang 77: Nêu nhận xét về mối liên hệ giữa đồ thị của các hàm số trên Hình 35 và Hình 36.

Lời giải:

Giải bài tập Toán 12 | Giải Toán lớp 12

Đồ thị của các hàm số trên Hình 35 và Hình 36 đối xứng nhau qua đường thẳng y = x.

Bài 1 (trang 77 SGK Giải tích 12): Vẽ đồ thị của các hàm số:

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Lời giải:

a)

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

b)

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Bài 2 (trang 77 SGK Giải tích 12): Tính đạo hàm

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Lời giải:

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Bài 3 (trang 77 SGK Giải tích 12): Tìm tập xác định của các hàm số:

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Lời giải:

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Bài 4 (trang 78 SGK Giải tích 12): Vẽ đồ thị của các hàm số:

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Lời giải:

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Bài 5 (trang 78 SGK Giải tích 12): Tính đạo hàm của các hàm số

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Lời giải:

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12