Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 4 trang 139: Thế nào là căn bậc hai của số thực dương a ?

Lời giải:

Căn bậc hai của một số thực dương a là một số thực b sao cho b2 = a.

Bài 1 (trang 140 SGK Giải tích 12): Tìm các căn bậc hai phức của các số sau: -7;-8;-12;-20;-121

Lời giải:

Căn bậc hai của -7 là ±i √7

-8 là ± i 2√2

-12 là ± i2 √3

-20 là ± i 2 √5

-121 là ± 11i

Bài 2 (trang 140 SGK Giải tích 12): Giải các phương trình sau trên tập hợp số phức:

a) -3z2 + 2z – 1 = 0

b) 7z2 + 3z + 2 = 0

c) 5z2 – 7z + 11 = 0

Lời giải:Giải bài 2 trang 140 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Bài 3 (trang 140 SGK Giải tích 12): Giải các phương trình sau trên tập hợp số phức:

a) z4 + z2 – 6 = 0

b) z4 + 7z2 + 10 = 0

Lời giải:

Giải bài 3 trang 140 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Bài 4 (trang 140 SGK Giải tích 12): Cho a, b, c ∈R,a ≠ 0,z1 , z2 là hai nghiệm phân biệt ( thực hoặc phức) của phương trình ax2+bx+c=0. Hãy tính z1+z2 và z1.z2 theo hệ số a, b, c.

Lời giải:

Giải bài 4 trang 140 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12Giải bài 4 trang 140 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Bài 5 (trang 140 SGK Giải tích 12): Cho z = a + bi là một số phức. Hãy tìm phương trình bậc hai với hệ số thực nhận …

Giải bài 5 trang 140 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Lời giải:

Giải bài 5 trang 140 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12